Објављен конкурс за расподелу средстава за извођење радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта у 2023. години
објављено 23. маја 2023.

Управа за пољопривредно земљиште Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде објавила је Конкурс за расподелу средстава за извођење радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта у 2023. години


Управа за пољопривредно земљиште Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде објавила је Конкурс за расподелу средстава за извођење радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта у 2023. години који се односи на:

1) контролу плодности обрадивог пољопривредног земљишта,

2) комасацију (инвестициони радови, геодетско-технички радови и израда програма комасације).

 

За извођење радова на контроли плодности обрадивог пољопривредног земљишта и комасацији  у 2023. години опредељена су средства у укупном износу од 91.658.000 динара.

 

Радови на контроли плодности обрадивог пољопривредног земљишта изводе се на територији Републике Србије, осим на територији аутономних покрајина.

 

Радови, односно улагања у комасацији (инвестициони радови, геодетско-технички радови и израда програма комасације) изводе се на територији Републике Србије.

 

Овим Конкурсом се утврђује документација коју је потребно поднети уз пријаву, остали критеријуми за остваривање права на коришћење средстава и начин решавања пријава у случајевима када су укупна потраживања подносилаца пријава који остварују право на средства већа од расположивих средстава намењених за извођење наведених радова.

 

Корисник средстава у зависности од врсте радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта, односно врсте нових инвестиционих и других улагања може да буде:

 

– овлашћена организација за одређивање основних параметара плодности земљишта,

– јединица локалне самоуправе.

 

Пријаве на конкурс се подносе од дана објављивања на интернет страници управе за пољопривредно земљиште, а рок за подношење пријава за:

 

1) Контролу плодности обрадивог пољопривредног земљишта је 1. септембар 2023. године,

2) Комасацију (инвестициони радови, геодетско-технички радови и израда програма комасације) је 5. јун 2023. године.

 

Пријава на конкурс се подноси на обрасцу који се може преузети са интернет странице Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде www.minpolj.gov.rs односно са интернет странице Управе за пољопривредно земљиште www.upz.minpolj.gov.rs.

Конкурсна документација доставља се у затвореној коверти поштанским путем, на адресу:

 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Управа за пољопривредно земљиште

ул. Немањина 22-26, 11000 Београд

 

са назнаком:  За КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЗАШТИТИ, УРЕЂЕЊУ И КОРИШЋЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 2023. ГОДИНИ – Пријава на конкурс за расподелу средстава за (навести врсту радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта, односно нова инвестициона и друга улагања на које се пријава односи) у 2023. години

(НЕ ОТВАРАТИ)

или непосредно у писарници Управе за заједничке послове републичких органа (у затвореној коверти) на наведеној адреси, Београд, Немањина 22-26.

 

На полеђини коверте написати назив и адресу подносиоца пријаве.

 

Додатне информације могу се добити позивом на бројеве телефона 011/3281541, 011/ 3348046 и 011/3282039 сваког радног дана у времену од 10.00-12.00 часова.