Испитивање опасних и штетних материја у пољопривредном земљишту и води за наводњавање | Управа за пољопривредно земљиште
Испитивање опасних и штетних материја
у пољопривредном земљишту и води за наводњавање


Са циљем оцене погодности пољопривредног земљишта за производњу пољопривредних култура, односно раног утврђивања могућих органичења за производњу појединих пољопривредних култура, као и оцене погодности воде за наводњавање ради превенције загађивања земљишта услед примене воде неодговарајућег квалитета (нпр. секундарно заслањивање земљишта), те благовременог деловања: избором одговарајућих пољопривредних култура за производњу на испитиваном земљишту, уклањањем узрока загађења земљишта (нпр. успостављање правилне употребе средстава за исхрану и заштиту биља) и остваривања стабилних приноса и заштите животне средине, врши се испитивање количина опасних и штетних материја у пољопривредном земљишту и води за наводњавање.

Испитивање опасних и штетних материја у пољопривредном земљишту и води за наводњавање су стручни послови који обухватају: узорковање, лабораторијско испитивање пољопривредног земљишта и воде за наводњавање и интерпретацију резултата добијених количина опасних и штетних материја у пољопривредном земљишту и води за наводњавање.

Интерпретација резултата добијених количина опасних и штетних материја у пољопривредном земљишту и води за наводњавање је писани документ, који садржи податке о: извршеним узорковањима пољопривредног земљишта или воде за наводњавање (локација дефинисана географским координатама), максимално дозвољеним и лабораторијски утврђеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и води за наводњавање и методама њиховог испитивања, оцени погодности пољопривредног земљишта за производњу пољопривредних култура, воде за наводњавање и заштите животне средине, као и ограничењима производње пољопривредних култура и воде за наводњавање.

Послове испитивања опасних и штетних материја у пољопривредном земљишту и води за наводњавање врши правно лице које је овлашћено од стране министарства надлежног за послове пољопривреде да обавља ове послове, испуњава услове за испитивање опасних и штетних материја ближе прописане законом којим се уређује пољопривредно земљиште и Правилником о условима за испитивање опасних и штетних материја у пољопривредном земљишту и води за наводњавање.

Овлашћене организације за испитивање опасних и штетних материја у пољопривредном земљишту и води за наводњавање су:

Информациони систем управе

Листа утврђених катастарских парцела
у државној својини које могу бити предмет враћања
у поступку враћања одузете имовине
АП Војводина
централна Србија и Београд