Uprava za poljoprivredno zemljište
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

O upravi

Uprava za poljoprivredno zemljište kao organ uprave u sastavu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS”, broj 62/06, 65/08, 41/09, 112/15 i 80/17), upravlja poljoprivrednim zemljištem u državnoj svojini, uspostavlja i vodi informacioni sistem o poljoprivrednom zemljištu Republike Srbije, raspodeljuje sredstva za izvođenje radova i prati realizaciju godišnjih programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta, ostvaruje međunarodnu saradnju u oblasti zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta, prati izradu Poljoprivredne osnove Republike i njeno ostvarivanje i obavlja i druge poslove iz oblasti planiranja, zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta.

U skladu sa navedenim Zakonom o poljoprivrednom zemljištu Uprava za poljoprivredno zemljište daje saglasnosti na godišnje programe zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta jedinica lokalne samouprave, daje saglasnosti na odluke o raspisivanju oglasa za davanje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini jedinicama lokalne samouprave , daje saglasnosti na odluke o dodeli poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i zaključuje ugovore o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini sa pravnim i fizičkim licima. Takođe, Uprava za poljoprivredno zemljište prati realizaciju radova na zaštiti, uređenju i korišćenje poljoprivrednog zemljišta koje sprovode jedinice lokalne samouprave. Uprava za poljoprivredno zemljište prati realizaciju ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i odlučuje po žalbi o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu i uredbom o utvrđivanju Programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta ( godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta koji donosi Vlada shodno članu 14. stav 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu) Uprava za poljoprivredno zemljište finansira radove i druge aktivnosti na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Republike Srbije bez autonomnih pokrajina. U skladu sa članom 24. Zakona o poljoprivrednom zemljištu Uprava za poljoprivredno zemljište daje saglasnost na promenu namene obradivog poljoprivrednog zemljišta, u skladu sa članom 32. daje saglasnost na program komasacije koji donosi jedinica lokalne samouprave, u skladu sa članom 60. raspolaže i upravlja poljoprivrednim zemljištem u državnoj svojini, u skladu sa članom 67. Zakona Uprava za poljoprivredno zemljište izdaje odobrenje za investiciona ulaganja na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini i u skladu sa članom 73. Zakona može menjati poljoprivredno zemljište u državnoj svojini sa poljoprivrednim zemljištem pravnih i fizičkih lica u slučaju ukrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

U skladu sa Zakonom o vraćanju utrina i pašnjaka selima na korišćenje daje mišljenje na odluku o vraćanju utrina i pašnjaka selima.

Organizaciona struktura Uprave za poljoprivredno zemljište Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede uređena je Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.


Grafički prikaz organizacione strukture Uprave za poljoprivredno zemljište
Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica prema nivou kvalifikacija:januar 2022. godine

Informacioni sistem uprave

Lista utvrđenih katastarskih parcela
u državnoj svojini koje mogu biti predmet vraćanja
u postupku vraćanja oduzete imovine
AP Vojvodina
centralna Srbija i Beograd