Како узети под закуп или на коришћење пољопривредно земљиште у државној својини
објављено 4. августа 2020.

Право на закуп и коришћење пољопривредног земљишта у државној својини могу остварити физичка и правна лица која су носиоци или чланови регистрованих пољопривредних газдинстава уз испуњавање додатних законских услова у зависности од основа закупа и коришћења за који су заинтересовани.


Пољопривредно земљиште у државној својини се даје у закуп и на коришћење по основу права пречег закупа и путем јавног надметања. Право пречег закупа државног пољопривредног земљишта могу остварити: лица која су власници система за наводњавање, одводњавање рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, пластеника и вишегодишњих засада (воћњака и винограда који су у роду) који се налазе на пољопривредном земљишту у државној својини, која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање три године, као и лица која су власници домаћих животиња и власници односно закупци објекта за гајење тих животиња на територији јединице локалне самоуправе на којој се право пречег закупа остварује и која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање једну годину.

 

Како би физичко или правно лице остварило право пречег закупа државног пољопривредног земљишта, потребно је да се пријави на јавни позив који расписује јединица локалне самоуправе. Јединица локалне самоуправе, сваке године до 30. јуна текуће године расписује јавни позив за доказивање права пречег закупа за наредну агроекономску годину, а пријаве на јавни позив са потребном документацијом достављају се најкасније до 31. октобра текуће године јединици локалне самоуправе.

 

Када се оконча поступак давања у закуп земљишта по основу права пречег закупа, јединица локалне самоуправе, уз претходну сагласност Управе за пољопривредно земљиште, расписује оглас за давање у закуп државног пољопривредног земљишта.

 

Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у првом кругу има физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа и да је власник најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта. Право учешћа у првом кругу јавног надметања има и физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године на територији јединице локалне самоуправе која спроводи јавно надметање, а чија се парцела граничи са земљиштем у државној својини које је предмет закупа.

 

У првом кругу јавног надметања право учешћа има и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, које је власник пољопривредног земљишта најмање 10 ха у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа и има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада та катастарска општина.

 

У другом кругу за учествовање на јавном надметању постоји само један услов, а то је да пољопривредник има регистровано пољопривредно газдинство најмање три године. Дакле, у другом кругу је целокупно државно земљиште које већ није у закупу доступно свим пољопривредницима, без обзира на то где су регистровани.

 

У циљу привођења намени запуштеног пољопривредног земљишта у државној својини које није било коришћено најмање последње три агроекономске године, Закон прописује могућност да се ово земљиште да на коришћење без накнаде лицима која имају регистровано пољопривредно газдинство на период до пет година, уз обавезу пољопривредника да то земљиште стави у функцију пољопривредне производње. Након истека тог периода Закон даје могућност да се продужи период коришћења овог земљишта до 25 година под условом да се на истом земљишту обавља пољопривредна производња за површине мање од 10 хектара, односно под условом да корисник добије одобрење Министарства за инвестиционе радове на истом земљишту за површине веће од 10 хектара.

 

Информације о томе које земљиште у државној својини је планирано за давање у закуп и на коришћење доступне су на сајту Управе за пољопривредно земљиште у делу „Усвојени годишњи програми заштите, уређења и коришћења пољпривредног земљишта по јединицама локалних самоуправа“. Једним кликом на поље са називом јединице локалне самоуправе у овом делу сајта приступа се годишњем програму за конкретну јединицу локалне самоуправе, а у делу годишњег програма под називом „ЈН табела“ садржани су подаци о земљишту које је планирано за давање у закуп и на коришћење за дату агроекономску годину по различитим основама.

 

Такође, на сајту Управе за пољопривредно земљиште објављују се и сви огласи за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини које расписују јединице локалне самоуправе. Ови огласи објављују се на сајту Управе за пољопривредно земљиште у делу „Табеларни преглед расписаних огласа у Републици Србији“. Кликом на поље са називом јединице локалне самоуправе у овом делу сајта може се отворити одлука о расписивању огласа, као и табеларни преглед катастарских парцела по јединицама јавних надметања које су објављене тим огласом.

 

Управа је развила и сопствени јавни Геопортал који пружа многобројне могућности брзог и једноставног приступа свим подацима о пољопривредном земљишту у државној својини, мапама и апликацијама за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини. Геопортал је стављен у функцију почетком априла 2020. године. Овај Геопортал је потпуно јаван, односно доступан сваком заинтересованом лицу преко званичне интернет презентације Управе за пољопривредно земљиште.

 

АУТОР: Бранко Лакић, в. д. директора Управе за пољопривредно земљиште


извор вести: Плодна земља