Допуна и измена Конкурса за доделу средстава у 2019. години
објављено 10. маја 2019.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за пољопривредно земљиште расписује Допуну и измену Конкурса за доделу средстава за извођење радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта у 2019. години


Мења се трећи пасус Конкурса за доделу средстава за извођење радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта у 2019. години који је објављен на интернет страници Управе за пољопривредно земљиште  дана 30.04.2019. године, тако да сада гласи:

 

„Изузетно, комасација (инвестициони радови и геодетско-технички радови) и студијско-истраживачки радови, програми и пројекти у области заштите и коришћења пољопривредног земљишта у погледу детекције  начина коришћења  пољопривредног земљишта у државној својини од значаја за Републику Србију се изводе на територији Републике Србије укључујући аутономну покрајину.“

 

У поднаслову Уређење пољопривредног земљишта комасацијом мења се тачка Ђ) тако да сада гласи:

 

„Ђ) РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

 

Јединица локалне самоуправе може да поднесе пријаву на конкурс закључно са 14.06.2019. године.“

 

У поднаслову Уређење пољопривредног земљишта комасацијом после тачке Ђ) додаје се следећи пасус:

 

„Напомена: Уговори о коришћењу средстава за радове на комасацији (инвестициони радови и геодетско-технички радови) на територији аутономне покрајине се закључују након ступања на снагу измене и допуне Уредбе о утврђивању програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2019. годину (Сл. гласник РС бр. 18/19 и 30/19).“