Сагласности на одлуке | Управа за пољопривредно земљиште
Сагласности на одлуке о давању у закуп и на коришћење
пољопривредног земљишта у државној својини
за агро-економску 2021/22. и 2022/23. годину
Информациони систем управе

Листа утврђених катастарских парцела
у државној својини које могу бити предмет враћања
у поступку враћања одузете имовине
АП Војводина
централна Србија и Београд