Број набавке: 404-02-00113/2019-14
Јавна набавка услуга одржавања софтвера за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта – преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
датум објављивања: 26.02.2019.

година: 2019
Информациони систем управе

Листа утврђених катастарских парцела
у државној својини које могу бити предмет враћања
у поступку враћања одузете имовине
АП Војводина
централна Србија и Београд