Број набавке: 404-02-00112/2019-14
Јавна набавка услуга одржавања и надоградње апликативног и database система за вођење евиденције уговора о закупу пољопривредног земљишта у државном власништву – ИНЗЕМ – преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
датум објављивања: 28.02.2019.

година: 2019
Информациони систем управе

Листа утврђених катастарских парцела
у државној својини које могу бити предмет враћања
у поступку враћања одузете имовине
АП Војводина
централна Србија и Београд