Број набавке: 404-02-00179/2020-14
Јавна набавка услуга одржавања апликативног и database система за вођење евиденције уговора
о закупу пољопривредног земљишта у државном власништву – ИНЗЕМ
датум објављивања: 24.03.2020.

година: 2020
Информациони систем управе

Листа утврђених катастарских парцела
у државној својини које могу бити предмет враћања
у поступку враћања одузете имовине
АП Војводина
централна Србија и Београд