Број набавке: 404-02-00150/2020-14
Јавна набавка услуга надоградње софтвера за израду
годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта (dashboard) – GDi Localis-Visios
датум објављивања: 24.03.2020.

година: 2020
Информациони систем управе

Листа утврђених катастарских парцела
у државној својини које могу бити предмет враћања
у поступку враћања одузете имовине
АП Војводина
централна Србија и Београд