Контакт

Управа за пољопривредно земљиште

Грачаничка 8
11000 Београд

upzinfo@minpolj.gov.rs

 

директор Управе за пољопривредно земљиште – Бранко Лакић

в. д. помоћника директора Управе за пољопривредно земљиште – Александра Мичета

контакт особа: Зорислава Срдић
e-mail: zorislava.srdic@minpolj.gov.rs
телефон: 011/3348-054

 

Одсек за управљање пољопривредним земљиштем у државној својини

шеф одсека: Наташа Младеновић
e-mail: natasa.mladenovic@minpolj.gov.rs
телефон: 011/3348-041

 

Група за поступање у судским и управним поступцима

контакт особа: Снежана Ракита
e-mail: snezana.rakita@minpolj.gov.rs
телефон: 011/3348049

 

Одсек за планирање коришћења пољопривредног земљишта

шеф одсека:  Марија Митровић
e-mail: marija.mitrovic@minpolj.gov.rs
телефон: 011/3348-052

 

Одсек за заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта

шеф одсека:  Горица Петковић
e-mail: gorica.petkovic@minpolj.gov.rs
телефон: 011/3348-046

 

Група за финансијске и материјалне послове
руководилац групе: Зорица Станојевић
e-mail: zorica.stanojevic@minpolj.gov.rs
телефон: 011/3287-865

Информациони систем управе

Листа утврђених катастарских парцела
у државној својини које могу бити предмет враћања
у поступку враћања одузете имовине
АП Војводина
централна Србија и Београд