Uprava za poljoprivredno zemljište
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

K O N K U R S

ZA DODELU SREDSTAVA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA ZAŠTITI, UREĐENJU I KORIŠĆENJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U 2020. GODINI

Konkursom se utvrđuje dokumentacija koju je potrebno podneti uz prijavu, ostali kriterijumi za ostvarivanje prava na sredstva i način bodovanja pojedinih kriterijuma (u slučajevima kada je bodovanje uspostavljeno) za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, odnosno za nova investiciona i druga ulaganja koja obuhvataju sledeće oblasti:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Komasacija
(investicioni radovi i geodetsko-tehnički radovi)

rok za prijave: 06.07.2020.
Sredstva za realizaciju investicionih radova i geodetsko-tehničkih radova u postupku uređenja poljoprivrednog zemljišta komasacijom obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije u ukupnom iznosu do 15.839.791,07 dinara i u visini učešća do 70% bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.
Obrazac prijave i potrebna dokumentacija za uređenje zemljišta u postupku komasacije u 2020. godini - faza I


Obrazac prijave i potrebna dokumentacija za uređenje zemljišta u postupku komasacije u 2020. godini - faza II
Nabavka nove opreme za navodnjavanje

rok za prijave: 06.07.2020.
Sredstva za realizaciju ovih radova se obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije u ukupnom iznosu do 46.543.291,80 dinara i u visini učešća do 60%, bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.
Prijava za dodelu sredstava za nabavku nove opreme za navodnjavanje u 2020. godini
Iskop/bušenje bunara u funkciji navodnjavanja

rok za prijave: 06.07.2020.
Sredstva za realizaciju radova na iskopu/bušenju bunara u funkciji navodnjavanja se obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije u ukupnom iznosu do 4.000.000 dinara i u visini učešća do 80% po dužnom metru iskopa/bušenja bunara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.
Prijava za dodelu sredstava za iskop bunara u 2020. godini
Studijsko-istraživački radovi, programi i projekti u oblasti zaštite i korišćenja poljoprivrednog zemljišta od značaja za Republiku Srbiju

rok za prijave: 06.07.2020.
Sredstva za realizaciju ove aktivnosti obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije u ukupnom iznosu do 4.928.174,36 dinara u visini do 100%, bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.
Obrazac prijave i potrebna dokumentacija za studijsko-istraživačke radove, programe i projekte u oblasti zaštite i korišćenja poljoprivrednog zemljišta od značaja za RS u 2020. godini
Studijsko-istraživački radovi, programi i projekti u oblasti uređenja poljoprivrednog zemljišta od značaja za Republiku Srbiju

rok za prijave: 06.07.2020.
Sredstva za realizaciju ove aktivnosti obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije u ukupnom iznosu do 25.000.000,00 dinara u visini do 100%, bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.
Obrazac prijave i potrebna dokumentacija za studijsko-istraživačke radove, programe i projekte u oblasti uređenja poljoprivrednog zemljišta od značaja za RS u 2020. godini
Studijsko-istraživački radovi, programi i projekti u oblasti zaštite i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u pogledu detekcije načina korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini od značaja za Republiku Srbiju

rok za prijave: 06.07.2020.
Sredstva za realizaciju ove aktivnosti obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije u ukupnom iznosu do 4.000.000 dinara u visini do 100%, bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.
Obrazac prijave i potrebna dokumentacija za studijsko-istraživačke radove, programe i projekte u oblasti zaštite i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u pogledu detekcije načina korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini od značaja za RS u 2020. godini


K O N K U R S

ZA DODELU SREDSTAVA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA ZAŠTITI, UREĐENJU I KORIŠĆENJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U 2019. GODINI

Konkursom se utvrđuje dokumentacija koju je potrebno podneti uz prijavu, ostali kriterijumi za ostvarivanje prava na sredstva i način bodovanja pojedinih kriterijuma (u slučajevima kada je bodovanje uspostavljeno) za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, odnosno za nova investiciona i druga ulaganja koja obuhvataju sledeće oblasti:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Komasacija
(investicioni radovi i geodetsko-tehnički radovi)

rok za prijave: 14.06.2019.
Sredstva za realizaciju investicionih radova i geodetsko-tehničkih radova za sprovođenje komasacije obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije u ukupnom iznosu do 62.603.172,12 dinara i u visini učešća do 70%, bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.
Obrazac prijave i potrebna dokumentacija za uređenje zemljišta u postupku komasacije u 2019. godini - faza I


Obrazac prijave i potrebna dokumentacija za uređenje zemljišta u postupku komasacije u 2019. godini - faza II
poboljšanje kvaliteta obradivog poljoprivrednog zemljišta

rok za prijave: 24.06.2019.
Sredstva za realizaciju ove aktivnosti obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije u ukupnom iznosu do 20.000.000 dinara u visini učešća do 80%, bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.
Obrazac prijave i potrebna dokumentacija za poboljšanje kvaliteta poljoprivrednog zemljišta u 2019. godini
Nabavka nove opreme za navodnjavanje

rok za prijave: 01.07.2019.
Sredstva za realizaciju ovih radova se obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije u ukupnom iznosu do 175.000.000 dinara i u visini učešća do 60%, bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

Konkurs oktobar 2019:
Sredstva za realizaciju ovih ulaganja se obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije u ukupnom iznosu do 16.000.000 dinara i u visini učešća do 60%, bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.
Rok za podnošenje prijava: 04.11.2019.
Prijava za dodelu sredstava za nabavku nove opreme za navodnjavanje u 2019. godini


Prijava za dodelu sredstava za nabavku nove opreme za navodnjavanje - konkurs oktobar 2019.
Iskop/bušenje bunara u funkciji navodnjavanja

rok za prijave: 03.06.2019.
Sredstva za realizaciju ovih radova se obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije u ukupnom iznosu do 15.000.000 dinara i u visini učešća do 80% po dužnom metru iskopa/bušenja bunara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.
Prijava za dodelu sredstava za iskop bunara u 2019. godini
Studijsko-istraživački radovi, programi i projekti u oblasti zaštite i korišćenja poljoprivrednog zemljišta od značaja za Republiku Srbiju

rok za prijave: 20.05.2019.
Sredstva za realizaciju ove aktivnosti obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije u ukupnom iznosu do 24.350.200 dinara u visini do 100%, bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.
Obrazac prijave i potrebna dokumentacija za studijsko-istraživačke radove, programe i projekte u oblasti zaštite i korišćenja poljoprivrednog zemljišta od značaja za RS u 2019. godini
Studijsko-istraživački radovi, programi i projekti u oblasti uređenja poljoprivrednog zemljišta od značaja za Republiku Srbiju

rok za prijave: 20.05.2019.
Sredstva za realizaciju ove aktivnosti obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije u ukupnom iznosu do 26.192.203,51 dinara u visini do 100%, bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.
Obrazac prijave i potrebna dokumentacija za studijsko-istraživačke radove, programe i projekte u oblasti uređenja poljoprivrednog zemljišta od značaja za RS u 2019. godini
Studijsko-istraživački radovi, programi i projekti u oblasti zaštite i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u pogledu detekcije načina korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini od značaja za Republiku Srbiju

rok za prijave: 20.05.2019.
Sredstva za realizaciju ove aktivnosti obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije u ukupnom iznosu do 15.000.000 dinara u visini do 100%, bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.
Obrazac prijave i potrebna dokumentacija za studijsko-istraživačke radove, programe i projekte u oblasti zaštite i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u pogledu detekcije načina korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini od značaja za RS u 2019. godini


K O N K U R S

ZA DODELU SREDSTAVA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE
OSIM NA TERITORIJI AUTONOMNIH POKRAJINA U 2018. GODINI

Konkursom za dodelu sredstava na teritoriji Republike Srbije osim na teritoriji autonomnih pokrajina u 2018. godini se utvrđuje dokumentacija koju je potrebno podneti uz prijavu, ostali kriterijumi za ostvarivanje prava na sredstva i način bodovanja pojedinih kriterijuma za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, odnosno nova investiciona i druga ulaganja koja obuhvataju sledeće oblasti:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Kontrola plodnosti
obradivog poljoprivrednog zemljišta

rok za prijave: 01.09.2018.
Sredstva za realizaciju ovih radova obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije u ukupnom iznosu do 115.000.000 dinara i u visini učešća do 100% bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.
Obrazac prijave i potrebna dokumentacija za kontrolu plodnosti u 2018. godini
Komasacija
(investicioni radovi i geodetsko-tehnički radovi)

rok za prijave: 01.07.2018.
Sredstva za realizaciju investicionih radova i geodetsko-tehničkih radova za sprovođenje komasacije obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije u ukupnom iznosu do 94.999.913,00 dinara i u visini učešća do 70%, bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.
Obrazac prijave i potrebna dokumentacija za uređenje zemljišta u postupku komasacije u 2018. godini - faza I


Obrazac prijave i potrebna dokumentacija za uređenje zemljišta u postupku komasacije u 2018. godini - faza II
poboljšanje kvaliteta obradivog poljoprivrednog zemljišta

rok za prijave: 13.07.2018.
Sredstva za realizaciju ove aktivnosti obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije u ukupnom iznosu do 22.000.000 dinara u visini učešća do 90%, bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.
Obrazac prijave i potrebna dokumentacija za poboljšanje kvaliteta poljoprivrednog zemljišta u 2018. godini
Nabavka nove opreme za navodnjavanje

rok za prijave: 01.08.2018.
Sredstva za realizaciju ovih radova se obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije u ukupnom iznosu do 92.400.000 dinara i u visini učešća do 60%, bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.
Prijava za dodelu sredstava za nabavku nove opreme za navodnjavanje u 2018. godini
Iskop/bušenje bunara u funkciji navodnjavanja

rok za prijave: 01.08.2018.
Sredstva za realizaciju ovih radova se obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije u ukupnom iznosu do 22.000.000 dinara i u visini učešća do 80% po dužnom metru iskopa/bušenja bunara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.
Prijava za dodelu sredstava za iskop bunara u 2018. godini
Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju i/ili rekonstrukciju sistema za navodnjavanje

rok za prijave: 20.06.2018.
Sredstva za izradu projektno tehničke dokumentacije za izgradnju i/ili rekonstrukciju sistema za navodnjavanje se obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije u ukupnom iznosu do 22.000.000 dinara u visini do 100 % bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.
Studijsko-istraživački radovi, programi i projekti u oblasti zaštite i korišćenja poljoprivrednog zemljišta od značaja za Republiku Srbiju

rok za prijave: 01.07.2018.
Sredstva za realizaciju ove aktivnosti obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije u ukupnom iznosu do 35.000.000 dinara u visini do 100%, bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.
Obrazac prijave i potrebna dokumentacija za studijsko-istraživačke radove, programe i projekte u oblasti zaštite i korišćenja poljoprivrednog zemljišta od značaja za RS u 2018. godini
Studijsko-istraživački radovi, programi i projekti u oblasti uređenja poljoprivrednog zemljišta od značaja za Republiku Srbiju

rok za prijave: 01.07.2018.
Sredstva za realizaciju ove aktivnosti obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije u ukupnom iznosu do 28.000.000 dinara u visini do 100%, bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.
Obrazac prijave i potrebna dokumentacija za studijsko-istraživačke radove, programe i projekte u oblasti uređenja poljoprivrednog zemljišta od značaja za RS u 2018. godini
Studijsko-istraživački radovi, programi i projekti u oblasti zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta od značaja za jedinicu lokalne samouprave

rok za prijave: 20.06.2018.
Sredstva za realizaciju ove aktivnosti obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije u ukupnom iznosu do 12.435.503,70 dinara. Iznos od 3.000.000 dinara namenjen za studijsko-istraživačke radove, programe i projekte u oblasti zaštite i korišćenja poljoprivrednog zemljišta od značaja za jedinicu lokalne samouprave, a iznos od 9.435.503,70 dinara je namenjen za studijsko-istraživačke radove, programe i projekte u oblasti uređenja poljoprivrednog zemljišta od značaja za jedinicu lokalne samouprave. Sredstva se odobravaju sa učešćem do 75%, odnosno 85% za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.
Obrazac prijave i potrebna dokumentacija za studijsko-istraživačke radove, programe i projekte u oblasti zaštite i korišćenja i/ili uređenja poljoprivrednog zemljišta od značaja za JLS u 2018. godini

rok za prijave:


Informacioni sistem uprave

Lista utvrđenih katastarskih parcela
u državnoj svojini koje mogu biti predmet vraćanja
u postupku vraćanja oduzete imovine
AP Vojvodina
centralna Srbija i Beograd