Информатор о раду

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ

Назив државног органа: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за пољопривредно земљиште
Адреса седишта: Немањина 22-26
Поштански број и град: 11040 Београд
Матични број: 17855140
ПИБ: 108508191

 

Увид у Информатор о раду Управе за пољопривредно земљиште Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде се може остварити лично у просторијама Управе или набавити штампана копија на адреси Грачаничка 8, 11000 Београд, спрат III, канцеларија број 5.

 

Преузмите Информатор о раду у електронском облику

Информациони систем управе

Листа утврђених катастарских парцела
у државној својини које могу бити предмет враћања
у поступку враћања одузете имовине
АП Војводина
централна Србија и Београд