Информациони систем управе

Управа за пољопривредно земљиште, као орган надлежан за успостављање и вођење информационог система о пољопривредном земљишту Републике Србије, континуирано ради на развоју софтверских решења, у циљу успостављања јединственог информационог система.
 
У овом тренутку, информациони систем Управе омогућава да се процес давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини обједини, поједностави и заокружи, од израде годишњег програма коришћења, заштите и уређења земљишта,  преко његове реализације, расписивања огласа и одржавања јавних надметања, до закључења уговора о закупу и праћења наплате закупа. У том смислу, Управа је у претходном периоду развила комплексан информациони систем који обједињује следећа софтверска решења:

 

  1. Израда годишњег програма – ГИС веб апликација заснована на Локалис платформи
  2.  

  3. Инзем ДМС – веб апликација за реализацију годишњег програма
  4.  

  5. Инзем – back-office апликација за праћење и спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
  6.  

  7. Преглед државног пољопривредног земљишта – ГИС веб апликација

 

Информациони систем је превасходно замишљен као ГИС који ће олакшати рад јединицама локалне самоуправе у процесу издавања пољопривредног земљишта у државној својини. У првој години примене, 17 општина и градова се укључило у процес и успешно завршило израду годишњег програма кроз ГИС, наредне године тај број је износио 120, док је у агроекономској 2019/2020. години свих 145 јединица локалне самоуправе укључено у систем. Искуства досадашњих корисника су веома позитивна, рад кроз ГИС је у многоме убрзао и олакшао целокупан процес, пре свега у погледу идентификације парцела и стања на терену, смањења административних процедура, убрзавања свих поступака везаних за кореспеденцију између запослених у Управи и јединицама локалне самоуправе.
 
Успостављање географског информационог система у Управи за пољопривредно земљиште и јединицама локалне самоуправе доприноси бољем прегледу и бржем прикупљању података о државном пољопривредном земљишту, парцелама и квалитету земљишта. Поред тога, у сваком тренутку могућа је провера, извештавање и праћење података које систем садржи: површине пољопривредног земљишта у закупу на нивоу парцеле, културе и класе за сваку ЈЛС, реализација наплате уговора на дневном нивоу, идентификација дужника итд.
 
Посебно треба истаћи да је увођење информационог система омогућило да поступак издавања државног земљишта у закуп постане потпуно транспарентан. Смањена је и појава узурпације, повећане су површине под закупом, а такође сада је могућа и идентификација необрађеног и напуштеног земљишта.
 
Управа за пољопривредно земљиште у наредном периоду планира даље активности на пољу дигитализације и развоја софтвера који ће допринети да сви пословни процеси у Управи буду интегрисани у јединствен информациони систем.

Информациони систем управе

Листа утврђених катастарских парцела
у државној својини које могу бити предмет враћања
у поступку враћања одузете имовине
АП Војводина
централна Србија и Београд