Комасација као мера руралног развоја
објављено 11. децембра 2019.

Радна група коју је формирао Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, а у којој су, између осталих, заступљени представници Управе за пољопривредно земљиште и Републичког геодетског завода, активно ради на изради новог закона којим ће се на модеран, ефикасан и транспарентан начин уредити поступак комасације земљишта.


Министарство надлежно за послове пољопривреде препознало је комасацију као инструмент  који на ефикасан начин може представљати једну од најважнијих мера руралног развоја уопште и која за свој циљ и последицу има спречавање одласка становништва из руралних подручја и побољшање свеукупних услова живота и рада на селу. У том смислу је и формирана радна група која има за задатак да изради нови закон који има за циљ да омогући ефикасније коришћење и побољша производну способност пољопривредног земљишта, повећа обим пољопривредног земљишта за производњу хране, унапреди управљање пољопривредним и шумским земљиштем као ограниченим добрима од општег интереса, уреди имовинско-правне односе на подручју за које се спроводи комасација и унапреди заштиту природе и животне средине, као и уређење грађевинског подручја у руралним областима. Осим тога, Комасација на начин како Министарство види да треба да буде уређена, омогућава бржу и јефтинију изградњу недостајуће инфраструктуре у руралним подручјима, од изградње система за наводњавање и одводњавање, мреже атарских и локалних путева, уређење водотокова итд, па све до решавања проблема и потреба конкретних сеоских заједница као што су подизање пољозаштитиних појсаева, проширење гробаља, електрификације поља, водоснабдевања исл.

 

Законом ће се традиционални концепт комасације, који је, у складу са временом када је настао пре неколико деценија, у потпуности дизајниран да одговара аналогном начину рада и методама које користе технологију из средине двадесетог века, заменити новим приступом који користи најновије технологије и имплементира принципе дигитализације, ефикасности, транспарентности и континуираног праћења и извештавања. Нови концепт ће се ослањати на развој дигитализације у државној управи и користити све могуће ресурсе за дигиталну размену података из свих расположивих извора и између свих институција које учествују у процесу комасације како би се цела процедура учинила бржом и ефикаснијом.

 

Највећи изазови са којима се сусреће спровођење комасације у сада важећем законодавном оквиру су свакако недостатак стручног кадра који спроводи сам поступак комасације, што са собом повлачи дуготрајне и правно мањкаве поступке и немогућност ефикасног планирања финансирања комасација и утрошка средстава на државном нивоу. Из тог разлога, нови концепт подразумева централизацију спровођења поступака комасације кроз Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, али на такав начин да то не умањује ни улогу ни значај локалне самоуправе у процесу, већ на начин којим се пружа подршка локалној самоуправи од којих многе имају завидне природне ресурсе, али због различитих околности, имају мањак финансијских средстава стручног кадра за спровођење комасације која по својој природи представља један од најсложенијих правних, геодетско-техничких и административних поступака које једна земља спроводи. На овај начин ће се, кроз централно тело које има главни задатак да спроводи и финансира процесе комасације на територији Републике Србије, омогућити да локалне самоуправе за процесе комасације добију стручне кадрове који имају искуство у спровођењу процедура комасације, чиме ће се значајно побољшати ефикасност тих процедура и , што је можда и најважније, омогућити трансфер знања спровођења комасације, што према садашњем закону није случај.

 

Централизација спровођења процедура, уз коришћење модерних географско-информационих система, ће омогућити и знатно лакше праћење спровођења процедура комасације и на локалном и на државном нивоу, што ће допринети бољем планирању финансирања и ефикаснијем коришћењу ресурса одвојених за потребе спровођења процеса комасације.

 

Коришћењем нових технологија, информационих система и геопросторних портала (попут портала Geosrbija.rs) омогућиће се брз и транспарентан приступ подацима у поступку комасације свим учесницима у поступку. Уз помоћ ових технологија планирано је и увођење електронског излагања на јавни увид и то на начин који ће омогућити свим власницима земљишта на територији на којој се спроводи комасација да учествују у јавном увиду и да изложе своје коментаре и примедбе без потребе да се физички појављују и без обзира на то где се налазили, што ће, у многоме, допринети ефикасности и брзини спровођења комасације уз повећање транспарентности целог процеса.

 

Кроз увођење електронског пословања и дигитализацију поступака коришћењем нових ИТ решења омогућиће се ефикасно праћење и надзор свих корака и поступака свих комасација на територији Републике Србије у реалном времену и генерисање извештаја за све нивое локалне и државне управе што ће побољшати ефикасност управљања процесима и планирања коришћења расположивих ресурса на оптималан начин. Ефикасан надзор над процесом комасације ће у многоме смањити време трајања самог процеса комасације кроз откривање и отклањање недостатака у процедури у ходу и кроз подизање квалитета излазног производа за јавни увид, што ће довести до смањеног броја примедби власника земљишта, аи сам процес ће учнити јефтинијим.

 

Републички геодетски завод, као једна од водећих институција у дигитализацији пословних процеса у Републици Србији, ће пружити пуну подршку имплементацији овог закона кроз професионалну и ИКТ подршку Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде као кровног министарства за спровођење процеса комасације. Коришћењем платформи попут геопортала Геосрбија.рс и електронског шалтера Републички геодетски завод ће омогућити знатно ефикаснију комуникацију међу телима задуженим за спровођење и надзор процеса комасације, као и омогућавање доступности свих информација од јавног значаја свим власницима земљишта и другим учесницима у поступку комасације.