Dopuna i izmena Konkursa za dodelu sredstava u 2019. godini
objavljeno 10. maja 2019.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za poljoprivredno zemljište raspisuje Dopunu i izmenu Konkursa za dodelu sredstava za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta u 2019. godini


Menja se treći pasus Konkursa za dodelu sredstava za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta u 2019. godini koji je objavljen na internet stranici Uprave za poljoprivredno zemljište  dana 30.04.2019. godine, tako da sada glasi:

 

„Izuzetno, komasacija (investicioni radovi i geodetsko-tehnički radovi) i studijsko-istraživački radovi, programi i projekti u oblasti zaštite i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u pogledu detekcije  načina korišćenja  poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini od značaja za Republiku Srbiju se izvode na teritoriji Republike Srbije uključujući autonomnu pokrajinu.“

 

U podnaslovu Uređenje poljoprivrednog zemljišta komasacijom menja se tačka Đ) tako da sada glasi:

 

„Đ) ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

 

Jedinica lokalne samouprave može da podnese prijavu na konkurs zaključno sa 14.06.2019. godine.“

 

U podnaslovu Uređenje poljoprivrednog zemljišta komasacijom posle tačke Đ) dodaje se sledeći pasus:

 

„Napomena: Ugovori o korišćenju sredstava za radove na komasaciji (investicioni radovi i geodetsko-tehnički radovi) na teritoriji autonomne pokrajine se zaključuju nakon stupanja na snagu izmene i dopune Uredbe o utvrđivanju programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2019. godinu (Sl. glasnik RS br. 18/19 i 30/19).“