Uputstvo o postupanju prilikom sprovođenja postupka davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
objavljeno 13. januara 2021.

Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (Sl. glasnik RS br. 16/17 , 111/17 , 18/19 , 45/19 , 3/20 , 25/20 , 133/20), odredbom člana 28 propisano je:

„Ako nakon sprovedenog postupka javnog nadmetanja, odnosno donošenja odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, a pre zaključenja ugovora o zakupu, najpovoljniji ponuđač pismeno odustane od svoje ponude ili u roku ne plati iznos zakupnine, nadležni organ jedinice lokalne samouprave poziva ponuđača koji je sledeći po redu na rang listi ponuđača da potvrdi da li i dalje ostaje pri svojoj ponudi.
Ako lice koje je sledeće po redu na rang listi ponuđača, ostaje pri svojoj ponudi, ono postaje najpovoljniji ponuđač i donosi se odluka o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za to lice.
Postupak iz st. 3. i 4. ovog člana može se ponavljati do poslednjeg lica na rang listi koje ispunjava uslove za zakup za tu jedinicu javnog nadmetanja.“


U vezi sa navedenom odredbom, Uprava za poljoprivredno zemljište daje Uputstvo da prilikom sprovođenja javnog nadmetanja za davanje zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za agroekonomsku 2020/21 godinu, a koje se sprovodi u kalendarskoj 2021. godini bez obzira na to da li je započeto u kalendarskoj 2020. godini – rok za odustanak od datih ponuda ne može biti duži od 3 dana od otvaranja rang liste najpovoljnijih ponuđača.

 

U svim jedinicama lokalne samouprave kod kojih je rang lista najpovoljnijih ponuđača objavljena pre datuma ovog uputstva, rok za odustanak od datih ponuda ne može biti duži od 3 dana od dana objavljivanja ovog uputstva.

 

Depozit uplaćen od strane najpovoljnijeg ponuđača mu se ne vraća ukoliko odustane od zakupa nakon sprovedenog javnog nadmetanja. Najpovoljniji ponuđač je onaj ponuđač koji ispunjava uslove za zakup poljoprivrednog zemljišta i dao je najvišu ponudu. Ukoliko najpovoljniji ponuđač odustane od date ponude, sledeći ponuđač po redu na rang listi postaje najpovoljniji ponuđač sve do poslednjeg lica na rang listi. Ukoliko svi ponuđači odustanu od datih ponuda – ni jednom ponuđaču se ne vraća depozit jer su svi imali status najpovoljnijeg ponuđača koji je odustao od ponude.

 

Uprava za poljorpivredno zemljište ukazuje i na to da će pratiti sprovođenje postupka javnog nadmetanja i donošenje odluka o davanju u zakup, odnosno na korišćenje na osnovu sprovedenog javnog nadmetanja – te dati inicijativu za stavljanje u pasivan status poljoprivrednog gazdinstva onih lica za koje činjenice i okolnosti ukazuju na to da su narušavala nesmetano odvijanje bilo kog dela postupka javnog nadmetanja prilikom davanja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u zakup, a na osnovu odredaba Zakona o poljoprivrednom zemljištu i Pravilnika o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva.

 

Član 62 Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Sl. glasnik RS br. 62/2006, 65/2008 – dr. zakon, 41/2009, 112/2015, 80/2017 i 95/2018 – dr. zakon): „Pravo zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini nemaju pravna i fizička lica upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava koja su narušavala nesmetano odvijanje bilo kog dela postupka javnog nadmetanja prilikom davanja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u zakup“.

 

Član 15, tačka 5, podtačka 12 Pravilnika o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva („Sl. glasnik RS“, br. 17/2013, 102/2015, 6/2016, 46/2017, 44/2018 – dr. zakon, 102/2018 i 6/2019): poljoprivredno gazdinstvo se vodi u Registru u aktivnom statusu, osim ako se steknu uslovi za pasivni status, i to ometanje postupka javnog nadmetanja prilikom davanja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u zakup.

 

Uputstvo u celosti možete pogledati ovde.