Упутство о поступању приликом спровођења поступка давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини
објављено 13. јануара 2021.

Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (Сл. гласник РС бр. 16/17 , 111/17 , 18/19 , 45/19 , 3/20 , 25/20 , 133/20), одредбом члана 28 прописано је:

„Ако након спроведеног поступка јавног надметања, односно доношења одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, а пре закључења уговора о закупу, најповољнији понуђач писмено одустане од своје понуде или у року не плати износ закупнине, надлежни орган јединице локалне самоуправе позива понуђача који је следећи по реду на ранг листи понуђача да потврди да ли и даље остаје при својој понуди.
Ако лице које је следеће по реду на ранг листи понуђача, остаје при својој понуди, оно постаје најповољнији понуђач и доноси се одлука о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини за то лице.
Поступак из ст. 3. и 4. овог члана може се понављати до последњег лица на ранг листи које испуњава услове за закуп за ту јединицу јавног надметања.“


У вези са наведеном одредбом, Управа за пољопривредно земљиште даје Упутство да приликом спровођења јавног надметања за давање закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за агроекономску 2020/21 годину, а које се спроводи у календарској 2021. години без обзира на то да ли је започето у календарској 2020. години – рок за одустанак од датих понуда не може бити дужи од 3 дана од отварања ранг листе најповољнијих понуђача.

 

У свим јединицама локалне самоуправе код којих је ранг листа најповољнијих понуђача објављена пре датума овог упутства, рок за одустанак од датих понуда не може бити дужи од 3 дана од дана објављивања овог упутства.

 

Депозит уплаћен од стране најповољнијег понуђача му се не враћа уколико одустане од закупа након спроведеног јавног надметања. Најповољнији понуђач је онај понуђач који испуњава услове за закуп пољопривредног земљишта и дао је највишу понуду. Уколико најповољнији понуђач одустане од дате понуде, следећи понуђач по реду на ранг листи постаје најповољнији понуђач све до последњег лица на ранг листи. Уколико сви понуђачи одустану од датих понуда – ни једном понуђачу се не враћа депозит јер су сви имали статус најповољнијег понуђача који је одустао од понуде.

 

Управа за пољорпивредно земљиште указује и на то да ће пратити спровођење поступка јавног надметања и доношење одлука о давању у закуп, односно на коришћење на основу спроведеног јавног надметања – те дати иницијативу за стављање у пасиван статус пољопривредног газдинства оних лица за које чињенице и околности указују на то да су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп, а на основу одредаба Закона о пољопривредном земљишту и Правилника о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства.

 

Члан 62 Закона о пољопривредном земљишту (Сл. гласник РС бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018 – др. закон): „Право закупа пољопривредног земљишта у државној својини немају правна и физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп“.

 

Члан 15, тачка 5, подтачка 12 Правилника о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства („Сл. гласник РС“, бр. 17/2013, 102/2015, 6/2016, 46/2017, 44/2018 – др. закон, 102/2018 и 6/2019): пољопривредно газдинство се води у Регистру у активном статусу, осим ако се стекну услови за пасивни статус, и то ометање поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп.

 

Упутство у целости можете погледати овде.