Законска регулатива

zakoni1

Закони

Закон о пољопривредном земљишту – пречишћен текст

Закон о изменама и допунама Закона о пољопривредном земљишту

(Службени гласник РС – 80/17)

Закон о изменама и допунама Закона о пољопривредном земљишту

(Службени гласник РС – 112/15)

Закон о пољопривредном земљишту

(Службени гласник РС – 41/09)

Закон о претварању друштвене својине на пољопривредном земљишту у друге облике својине

Закон о враћању одузете имовине и обештећењу

Закон о враћању (реституцији) имовине црквама и верским заједницама

Закон о враћању утрина и пашњака селима на коришћење

Закон о начину и условима признавања права и враћању земљишта које је прешло у друштвену својину по основу пољопривредног земљишног фонда и конфискацијом због неизвршених обавеза из обавезног откупа пољопривредних производа

Закон о планирању и изградњи

 

Уредбе

Уредба о критеријумима за утврђивање површине пољопривредног и шумског земљишта у поступку враћања одузете имовине

Уредба о утврђивању програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2018. годину

Уредба о условима, начину и поступку за остваривања права првенства закупа, критеријумима за утврђивање висине закупнине за право првенства закупа, као и документацији која се доставља уз захтев за остваривање права првенства закупа

Уредба за спровођење закона о начину и условима признавања права и враћању земљишта које је прешло у друштвену својину по основу пољопривредног земљишног фонда и конфискацијом због неизвршених обавеза из обавезног откупа пољопривредних производа

 

Правилници

Правилник о условима за обављање контроле плодности обрадивог пољопривредног земљишта

Правилник о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној средини

Правилник о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства

Правилник о врсти и садржају мера које је корисник обрадивог пољопривредног земљишта дужан да примењује при његовом коришћењу