Уређење пољопривредног земљишта комасацијом

Средства за реализацију инвестиционих радова, геодетско-техничких радова и стручног надзора над извођењем геодетско-техничких радова за спровођење комасације обезбеђују се из буџета Републике Србије у укупном износу до 121.000.000 динара и у висини учешћа до 70%.

А) ПРАВО И ОПШТИ УСЛОВИ

Право да конкурише има јединица локалне самоуправе: општина, град и град Београд, ако је усвојила Годишњи програм за заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта за 2017. годину и Програм комасације и ако је обезбедила сопствена средства односно средства из других извора.

Б) ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 1. Читко попуњен, потписан и оверен образац Пријаве на Конкурс са наведеним укупним средствима којима се планира финансирање извођења радова за:
  • I фазу комасације (геодетско-технички радови и спровођење стручног надзора над истим) и/или,
  • II фазу комасације – инвестициони радови у комасацији (крчење и/или изградња пољских путева и/или изградња каналске мреже за одводњавање и/или за наводњавање – отворена каналска  мрежа и/или инвестиције у одводњавању изградњом подземне  цевне  дренаже или комбинацијом канала и дренова),
 1. Одлуке надлежног органа јединице локалне самоуправе о усвајању Годишњег програма за заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта за 2017. годину и о усвајању Програма комасације које се прилажу уз пријаву за I и/или за II фазу комасације,
 2. Доказ да је јединица локалне самоуправе обезбедила сопствена средства односно средства из других извора (усвојен буџет за 2017. годину са назначеним позицијама и/или уговор са лицем које обезбеђује средства).

Уз пријаву за I фазу комасације јединица локалне самоуправе доставља предмер и предрачун Програма комасације са табеларним приказом позиција радова чије се извођење планира у 2017. години, потписан и оверен од стране одговорног лица јединице локалне самоуправе (табела предмера и предрачуна која је саставни део Програма комасације).

Уз пријаву за II фазу комасације за извођење радова на:

 • крчењу дрвећа, старих воћњака и винограда, шикара и дрвенастог растиња са равнањем и риперовањем, јединица локалне самоуправе доставља и:

а) Ситуациони план размере (R 1:2.500) са обележеним површинама за крчење потписан и оверен од стране комисије за комасацију и

б) Предмер и предрачун радова са позицијама радова (крчење дрвећа, старих воћњака и винограда, шикара и дрвенастог растиња на парцелама и складовима са равнањем и риперовањем искрчених површина), потписан и оверен од стране комисије за комасацију;

 • изградњи пољских путева, јединица локалне самоуправе доставља пројекат потписан и оверен од стране одговорног пројектанта који нарочито садржи:

а)  технички опис радова са елементима за израду предмера радова;

б)  ситуациони план размере (R 1:2.500) са уцртаном путном мрежом, нумерисаним главним и секундарним путевима, приказом локације сваког одводног јарка, са означеном стационажом и пречником сваког цевастог пропуста као и са обележеним старим путевима којима се мења намена;

в)  карактеристичне попречне профиле у размери (R 1:50);

г) предмер и предрачун радова са позицијама за земљане радове, ваљање постељице, ископ јаркова, уградња цевастих пропуста за све пољске путеве, а за главне путеве са тврдим коловозом додати позиције за израду коловоза од тврдог материјала;

д)  посебан предмер и предрачун за старе путеве у комасационом подручју којима се мења намена, односно који се приводе култури (риперовање, равнање и разастирање хумусног слоја);

 • изградњи каналске мреже за одводњавање и/или за наводњавање – отворена каналска  мрежа и/или инвестиције у одводњавању изградњом подземне цевне  дренаже или комбинацијом канала и дренова јединица локалне самоуправе доставља пројекат потписан и оверен од стране одговорног пројектанта који нарочито садржи:

а) технички опис радова, карактеристичне попречне профиле за канале, дужину главних и секундарних канала који су пројектом предвиђени, стационажу и пречник сваког цевастог пропуста и на ком каналу је предвиђена његова изградња, као и све потребне елементе за утврђивање  количина за предмер радова;

б) ситуациони план размере (R 1:2.500) усвојене каналске мреже у комасационом подручју са нумерисаним каналима и цевастим пропустима описаним у техничком извештају;

в) предмер и предрачун са позицијама радова на изградњи канала за одводњавање (ископ  канала, набавка и уградња  пропуста).

Г) КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВА

 • Учешће сопственог улагања:
  • 30%  –  20 поена,
  • од 30,1% до 35% –  25 поена,
  • од 35,1% до 40% – 30 поена,
  • од 40,1% до 50% – 40 поена,
  • од 50,1% – 50 поена,
 • Инвестициони радови на изградњи двонаменске каналске мреже – 50 поена.

Д) РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Јединица локалне самоуправе може да поднесе пријаву на Конкурс закључно са 09.06.2017. године.