Уређење некатегорисаних путева и отресишта

putevi

Средства за реализацију ове активности обезбеђују се из буџета Републике Србије у укупном износу до 249.000.000 динара са учешћем до 60%, односно до 70% за подручја са отежаним условима рада у пољопривреди.

А) ПРАВО И УСЛОВИ

Право да конкурише има јединица локалне самоуправе: општина, град и град Београд, ако је усвојила Годишњи програм за заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта за 2017. годину и ако је обезбедила сопствена средства односно средства из других извора.

Некатегорисани пут у смислу овог конкурса је саобраћајна површина доступна већем броју разних корисника коју je надлежни орган актом којим утврђује некатегорисане путеве ближе дефинисао и прогласио као атарски/пољски пут, која је уписана у катастар непокретности као некатегорисан пут или је у поступку уписивања у катастар непокретности као некатегорисан пут и доприноси рационалном коришћењу пољопривредног земљишта у смислу олакшаног кретања учесника саобраћаја према пољопривредном земљишту.

Отресиште је површина која се налази непосредно пре прикључка некатегорисаног пута са јавним путем више категорије и уређена је да се на њој уклоне све нечистоће са возила чије би изношење на јавни пут угрозило безбедност саобраћаја.

Б) ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Јединица локалне самоуправе подноси:

  1. Читко попуњен, потписан и оверен образац Пријаве на Конкурс са укупним предмером и предрачуном за све деонице на територији јединице локалне самоуправе;
  2. Предмер и предрачун радова сачињен према предмеру и предрачуну основице радова из техничке документације са посебно назначеном висином пореза на додату вредност према стварној обавези плаћања пореза на додату вредност Корисника средстава у својству наручиоца посла потписан од стране одговорног лица;
  3. Одлуку надлежног органа јединице локалне самоуправе о усвајању Годишњег програма за заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта за 2017. годину;
  4. Доказ да је јединица локалне самоуправе обезбедила сопствена средства односно средства из других извора (усвојен буџет за 2017. годину са назначеним позицијама и/или уговор са лицем које обезбеђује средства);
  5. Техничка документација за радове на периодичном одржавању атарских/пољских путева израђена у складу са Законом о јавним путевима, техничким прописима и стандардима оверена од стране општинског односно градског органа надлежног за послове саобраћаја и која садржи: општи део; пројектни задатак; технички опис – оверен и потписан од стране одговорног пројектанта; ситуациони план прегледне размере (R 1:2.500) са обележеном стационажом, деоницама путних праваца, цевастих пропуста и пречником, као и стационажама одводних јаркова са једне и друге стране пута, назначеним називом катастарске општине оверен и потписан од стране одговорног пројектанта; попречне профиле размере (R 1:50), детаље потребне за извођење радова, опис радова са предмером и предрачуном са тврдом подлогом за сваку појединачну деоницу, као и јединствен предмер и предрачун за све деонице на територији јединице локалне самоуправе које су предмет пријаве, оверен и потписан од стране одговорног пројектанта.
  6. Копија важеће одлуке или другог акта надлежног органа јединице локалне самоуправе о врстама некатегорисаних путева.
  7. Табеларни преглед атарских/пољских путева и отресишта по ознаци/називу пута, стационажи пута, дужини пута и територијалним одредницама (назив јединице локалне самоуправе, катастарске општине и бројеви катастарских парцела путева и парцела према којима се олакшава приступ) чије се уређење планира потписан и оверен од стране одговорног лица.

В)  НАЧИН РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА

Ако је укупан износ средстава који потражују сви подносиоци пријаве који испуњавају услове Конкурса већи од утврђеног расположивог износа од 249.000.000 динара, Управа за пољопривредно земљиште, на предлог комисије, задржава право да сразмерно умањи износ средстава свим подносиоцима пријаве, тако да  укупан износ средстава на који подносиоци пријаве могу да остваре право не буде већи од расположивог износа.

Г)  РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Јединица локалне самоуправе може да поднесе само једну пријаву на конкурс и то закључно са 09.06.2017. године.