Студијско-истраживачки радови, програми и пројекти

projekti

СТУДИЈСКО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАДОВИ, ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ

Средства за реализацију ове активности обезбеђују се из буџета Републике Србије у укупном износу до 35.000.000 динара у висини до 100%, без урачунатог пореза на додату вредност.

А) ПРАВО И УСЛОВИ

Право да конкурише има научноистраживачка организација: високошколска образовна установа и институт која је акредитована од стране Одбора за акредитацију научноистраживачких организација за област биотехничких наука – пољопривреда и коју је основала Република Србија ако достави предлог за извођење студијско-истраживачког рада, програма и пројекта и спецификацију трошкова (оверену и потписану од стране одговорног лица).

Б) ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Научноистраживачка организација подноси:

 1. Читко попуњен, потписан и оверен образац Пријаве на Конкурс;
 2. Предлог за извођење студијско-истраживачког рада, програма и пројекта у области заштите и  коришћења пољопривредног земљишта од значаја за Републику Србију који нарочито садржи:
  1. назив студијско-истраживачког рада/програма/пројекта,
  2. податке о подручју проучавања у виду табеларног приказа података о локацијама истраживања: назив града/општине, катастарске општине, број катастарске парцеле, култура земљишта (пољопривредно земљиште), површина парцеле на којој се анализира земљиште, површина пољопривредног земљишта коју репрезентују спроведене анализе на парцелама сходно уједначености особина земљишта и других параметара ако их има са аспекта циља вршења анализа за испитивану територију (доставити и у електронском облику у Excel формату),
  3. податке о методама које се примењују и потребном материјалу за израду студијско-истраживачког рада/програма/пројекта,
  4. опис циља и сврхе проучавања,
  5. опис плана трошкова израде студијско-истраживачког рада/програма/пројекта:
   • за рад запослених, односно рад ангажованих лица  на изради студијско-истраживачког рада/програма/пројекта (име и презиме, уговор о раду/уговор о регулисању обавеза ангажованог лица на изради студијско-истраживачког рада/програма/пројекта, стручна спрема и број ангажованих дана, дневна висина накнаде за рад по дану),
   • набавке опреме и материјала потребног за извођење студијско-истраживачког рада/програма/пројекта;
   • писања и штампања рада,
   • износ средстава сопственог суфинансирања или суфинансирања из другог извора или вредност прихватљивих радова на изради студијско-истраживачког рада/програма/пројекта са којим научноистраживачка организација учествује у реализацији а не потражује од министарства,
   • укупан износ потребних средстава за извођење студијско-истраживачког рада, програма и пројекта,
   • табеларни приказ рекапитулације планираних радова са месечном динамиком извођења радова по врсти и количини радова и активностима на изради студијско-истраживачког рада/програма/пројекта, односно исказан по лицу које учествује у раду, његовој стручној спреми и  броју дана за поједине радове са исказаним трошковима који су усклађени са спецификацијом из тачке 6) овог дела конкурса.

6. Спецификацију-предрачун трошкова (оверену и потписану од стране одговорног лица);

 1. Одлуку о оснивању или други акт на основу којег се утврђује да је научноистраживачка организација основана од стране Републике Србије;
 2. Одлука Одбора за акредитацију научноистраживачких организација за област биотехничких наука – пољопривреда и акт министарства надлежног за послове науке о испуњености услова за обављање научноистраживачке делатности од општег интереса;
 3. Доказ да високошколска установа има одобрен студијски програм у области пољопривреде;
 4. Оверена и потписана Изјава одговорног лица о томе да ли научноистраживачка организација располаже потребном опремом и сопственом лабораторијом;
 5. Табеларни приказ података о запосленима на раду по Пријави чија месечна примања обезбеђује министарство надлежно за послове науке (месечни износ накнаде и дневни износ накнаде за рад).

В) ПРИХВАТЉИВА УЛАГАЊА:

 1. Трошкови рада на терену: превоз, дневнице за рад на терену, преноћиште са оброцима, ангажовање механизације за ископ педолошких профила и слично у случајевима неповољних климатских услова за рад ручним алатима уз изјаву одговорног лица да овакав начин рада не утиче на тачност резултата;
 2. Трошкови рада у лабораторији: цена анализе по испитиваном параметру и узорку;
 3. Опрема и материјал који су неопходни за израду рада/ програма/ пројекта, а којима према изјави одговорног лица научноистраживачка организација не располаже и који ће бити обезбеђени за време израде рада/програма/пројекта;
 4. Дневна накнада за рад ван терена запослених, односно ангажованих лица  на пројекту/програму/студији;
 5. Трошкови штампања материјала.

Г) НЕПРИХВАТЉИВА УЛАГАЊА

 1. Трошкови режије у случају када је у достављеној спецификацији трошкова наведена цена рада по анализираном параметру и узорку;
 2. Дневнице за рад на пројекту за дане рада у лабораторији када је у достављеној спецификацији трошкова наведена цена рада по анализираном параметру и узорку;
 3. Дневна накнада за рад већа од 30% од нето висине средстава коју обезбеђује министарство надлежно за послове науке за дневни рад запосленог лица на изради рада/програма/пројекта;
 4. Набавке опреме, материјала и др. које ће бити реализоване након достављања завршеног рада/програма/пројекта министарству.
 5. Анализе и други рад на катастарским парцелама на непољопривредном земљишту.
 6. Набавка опреме, материјала и штампања рада чија је предрачунска вредност већа од 30% од укупне предрачунске вредности израде рада/програма/пројекта.

Д) КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВА СУ:

 • ЗА ЗАШТИТУ И КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
Редни број Област истраживања предложеног Студијско – истраживачког рада/програма/пројеката: Критеријуми за бодовање предлога Укупан број бодова
1.  контролe плодности обрадивог пољопривредног земљишта Број анализираних узорака до 50 1
од 51 до 100 3
више од 100 5
Број анализираних параметара и параметара добијених рачунским путем најмање 7 1
од 8 до 15 3
више од 15 5
2. опасне и штетне материје у пољопривредном земљишту и/или води за наводњавање 2.1.Aналитичко  утврђивање штетних и опасних материја у пољопривредном земљишту и/или води за наводњавање (неорганског и/или органског порекла) и процене граничних вредности ових материја у пољопривредној производњи (испитивано земљишта и/или испитивана вода за наводњавање) поређењем граничних вредности штетних и опасних материја у пољопривредном земљишту и/или води за наводњавање које су утврдиле међународно признате институције, односно које су утврђене научним радовима до 5 штетних и опасних материја у пољопривредном земљишту и/или води за наводњавање 10
од 6 – 8 штетних и опасних материја у пољопривредном земљишту и/или води за наводњавање 20
  више од 8 штетних и опасних материја у пољопривредном земљишту и/или води за наводњавање 30
    број анализираних узорака земљишта и/или воде за наводњавање већи од 100 3
    број анализираних узорака земљишта и/или воде за наводњавање од 150 5
    2.2. Утврђивање толеранције изабраних пољопривредних култура на анализиране садржаје опасних и штетних материја у пољопривредном земљишту и/или води за наводњавање (неорганског и/или органског порекла) које су утврдиле међународно признате институције, односно које су утврђене научним радовима од 3 до 5 пољопривредних култура 8
више од 6 пољопривредних култура 15
до 5 штетних и опасних материја 12
од 6 до 10 штетних и опасних материја 15
више од 10 штетних и опасних материја 18
    број анализираних узорака земљишта, воде и пољопривредне културе већи од 100 10
    број анализираних узорака земљишта, воде и пољопривредне културе већи од 150 13
    2.3. Oстали радови из области штетних и опасних материја у пољопривредном земљишту и/или  води за наводњавање број анализираних узорака до 50 1
од 51 до 100 3
  више од 100 5
  број анализираних параметара и параметара добијених рачунским путем од 5 до 10 1
  од 11 до 15 3
  више од 15 5
3. Радови и активности из области  ерозије пољопривредног земљишта 20
4. Остали радови и активности из области заштите и коришћења пољопривредног земљишта 10
5. За сваку наредну пријаву поднету од стране истог подносица приликом бодовања критеријума се умањује укупан збир бодова за 10 бодова.

Г) РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Пријава на Конкурс подноси се закључно са 1.07.2018. године.

 

СТУДИЈСКО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАДОВИ, ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ У ОБЛАСТИ УРЕЂЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ

Средства за реализацију ове активности обезбеђују се из буџета Републике Србије у укупном износу до 28.000.000 динара у висини до 100%, без урачунатог пореза на додату вредност.

А) ПРАВО И УСЛОВИ

Право да конкурише има научноистраживачка организација: високошколска образовна установа и институт која је акредитована од стране Одбора за акредитацију научноистраживачких организација за област биотехничких наука – пољопривреда и коју је  основала Република Србија ако достави предлог за извођење студијско-истраживачког рада, програма и пројекта и спецификацију трошкова (оверену и потписану од стране одговорног лица).

Научноистраживачка организација подноси:

 1. Читко попуњен,  потписан и оверен образац Пријаве на Конкурс;
 2. Предлог за извођење студијско-истраживачког рада, програма и пројекта у области заштите и  коришћења пољопривредног земљишта од значаја за Републику Србију који нарочито садржи:
  1. назив студијско-истраживачког рада/програма/пројекта,
  2. податке о подручју проучавања у виду табеларног приказа података о локацијама истраживања: назив града/општине, катастарске општине, број катастарске парцеле, култура земљишта (пољопривредно земљиште), површина парцеле на којој се анализира земљиште, површина пољопривредног земљишта коју репрезентују спроведене анализе на парцелама сходно уједначености особина земљишта и других параметара ако их има са аспекта циља вршења анализа за испитивану територију (доставити и у електронском облику у Excel формату),
  3. податке о методама које се примењују и потребном материјалу за израду студијско-истраживачког рада/програма/пројекта,
  4. опис циља и сврхе проучавања,
  5. опис плана трошкова израде студијско-истраживачког рада/програма/пројекта:
   • за рад запослених, односно рад ангажованих лица на изради студијско-истраживачког рада/програма/пројекта (име и презиме, уговор о раду/уговор о регулисању обавеза ангажованог лица на изради студијско-истраживачког рада/програма/пројекта, стручна спрема и број ангажованих дана, дневна висина накнаде за рад по дану)
   • набавке опреме и материјала потребног за извођење студијско-истраживачког рада/програма/пројекта
   • писања и штампања рада,
   • износ средстава сопственог суфинансирања или суфинансирања из другог извора или вредност прихватљивих радова на изради студијско-истраживачког рада/програма/пројекта са којим научноистраживачка организација учествује у реализацији а не потражује од министарства,
   • укупан износ потребних средстава за извођење студијско-истраживачког рада, програма и пројекта;
   • табеларни приказ рекапитулације планираних радова са месечном динамиком извођења радова по врсти и количини радова и активностима на изради студијско-истраживачког рада/програма/пројекта, односно исказан по лицу које учествује у раду, његовој стручној спреми и  броју дана за поједине радове са исказаним трошковима који су усклађени са спецификацијом из тачке 6) овог дела конкурса
  6. Спецификацију-предрачун трошкова (оверену и потписану од стране одговорног лица);
 1. Одлуку о оснивању или други акт на основу којег се утврђује да је научноистраживачка организација основана од стране Републике Србије;
 2. Одлуку Одбора за акредитацију научноистраживачких организација за област биотехничких наука – пољопривреда и акт министарства надлежног за послове науке о испуњености услова за обављање научноистраживачке делатности од општег интереса;
 3. Доказ да високошколска установа има одобрен студијски програм у области пољопривреде;
 4. Изјава одговорног лица о томе да ли научноистраживачка организација располаже потребном опремом и сопственом лабораторијом.
 5. Табеларни приказ података о запосленима на раду по Пријави чија месечна примања обезбеђује министарство надлежно за послове науке (месечни износ накнаде и дневни износ накнаде за рад).

В) ПРИХВАТЉИВА УЛАГАЊА:

 1. Трошкови рада на терену: превоз, дневнице за рад на терену, преноћиште са оброцима, ангажовање механизације за ископ педолошких профила и слично у случајевима неповољних климатских услова за рад ручним алатима уз изјаву одговорног лица да овакав начин рада не утиче на тачност резултата;
 2. Трошкови рада у лабораторији: цена анализе по испитиваном параметру и узорку;
 3. Опрема и материјал који су неопходни за израду рада/ програма/ пројекта, а којима према изјави одговорног лица научноистраживачка организација не располаже и који ће бити обезбеђени за време израде рада/програма/пројекта;
 4. Дневна накнада за рад ван терена запослених, односно ангажованих лица на пројекту/програму/студији;
 5. Трошкови штампања материјала.

Г) НЕПРИХВАТЉИВА УЛАГАЊА

 1. Трошкови режије у случају када је у достављеној спецификацији трошкова наведена цена рада по анализираном параметру и узорку;
 2. Дневнице за рад на пројекту за дане рада у лабораторији када је у достављеној спецификацији трошкова наведена цена рада по анализираном параметру и узорку;
 3. Дневна накнада за рад већа од 30% од нето висине средстава коју обезбеђује министарство надлежно за послове науке за дневни рад запосленог лица на изради рада/програма/пројекта;
 4. Набавке опреме, материјала и др. које ће бити реализоване након достављања завршеног рада/програма/пројекта министарству.
 5. Анализе и други рад на катастарским парцелама на непољопривредном земљишту.
 6. Набавка опреме, материјала и штампања рада чија је предрачунска вредност већа од 30% од укупне предрачунске вредности израде рада/програма/пројекта.

В) КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВА СУ:

 • ЗА УРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
Редни број Област истраживања предложеног Студијско – истраживачког рада/програма/пројеката Критеријуми за бодовање предлога Укупан број бодова
1. Из области наводњавања број отворених педолошких профила до 5 – 5 бодова 46
од 6 до 10 – 15 бодова
више од 10 -23 бода
број анализираних параметара земљишта и/или квалитета воде за наводњавање до 7 –  1 бод
од 7 до 10 -5 бодова
више од 10-15 бодова
број пољопривредних култура за које се одређује потреба за водом, потребна количина воде за наводњавање  и др.на основу испитиваних параметара до 10 култура – 1 бод
од 11 до 20 -5 бодова
више од 20 – 8 бодова
2.          Из области комасације 25
2. Побољшање физичких, хемијских и биолошких особина земљишта (оглињавање и/или опескавање земљишта и/или смањење киселости земљишта и/или смањење алкалности земљишта, мелиоративно ђубрење земљишта и друге мере) број анализираних узорака до 50- 5 бодова 30
од 51 до 70- 7 бодова
више од 70 -10 бодова
Број анализираних параметара до 5- 5 бодова
од 5 до 7 – 7 бодова
више од 7-10 бодова
Број издатих препорука пољопривредницима на чијим парцелама су рађене анализе до 15 – 5 бодова
од 15 до 30- 7 бодова
више од 30  – 10 бодова
3. Остали радови из области уређења пољопривредног земљишта 10
4. За сваку наредну пријаву поднету од стране истог подносица приликом бодовања критеријума се умањује збир бодова за 10 бодова.

Г) РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Пријава на Конкурс подноси се закључно са  1.07.2018. године.

Редни број Критеријум Број бодова

4.

Обухваћена површина пројектом/студијом/програмом

< 25.000 ха

1

25.001 – 50.000 ха

3

> 50.000 ха

5

5.

Подносилац пријаве има потребну опрему и располаже сопственом лабораторијом

25

6.

Подносилац пријаве има и друге изворе финансирања пројекта/студије/програма (сопствено учешће или других органа/организација/лица) или подносилац пријаве учествује у реализацији пројекта/студије/програма у вредност сопственог рада у прихватљивим улагањима

5

7.

Број извршиоца запослених на пројекту/програму/студији

   –          др наука 1-3

5

  –          др наука >3

12

–         мастер инж. 1-3

3

–          мастер инж.>3

5

–          техничар 1-3

1

 –          техничар >3

2

СТУДИЈСКО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАДОВИ, ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЈЕДИНИЦУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Средства за реализацију ове активности обезбеђују се из буџета Републике Србије у укупном износу до 12.435.503,70 динара. Износ од 3.000.000 динара намењен за студијско-истраживачке радове, програме и пројекте у области заштите и коришћења пољопривредног земљишта од значаја за јединицу локалне самоуправе, а износ од 9.435.503,70 динара је намењен за студијско-истраживачке радове, програме и пројекте у области уређења пољопривредног земљишта од значаја   за јединицу локалне самоуправе. Средства се одобравају са учешћем до 75%, односно 85% за подручја са отежаним условима рада у пољопривреди, без урачунатог пореза на додату вредност.

А) ПРАВО И УСЛОВИ

Право да конкурише има јединица локалне самоуправе: општина, град и град Београд ако је усвојила Годишњи програм за заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта за 2018. годину и ако је обезбедила сопствена средства, односно средства из других извора којим се у потпуности финансирају предложени радови и активности.

Б) ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 1. Читко попуњен,  потписан и оверен образац Пријаве на Конкурс;
 2. Предлог за извођење студијско-истраживачког рада, програма и пројекта у области заштите и  коришћења пољопривредног земљишта од значаја за јединицу локалне самоуправе који нарочито садржи:
  1. назив студијско-истраживачког рада/програма/пројекта,
  2. податке о подручју проучавања у виду табеларног приказа података о локацијама истраживања: назив града/општине, катастарске општине, број катастарске парцеле, култура земљишта (пољопривредно земљиште), површина парцеле на којој се анализира земљиште (доставити и у електронском облику у Excel формату).
  3. податке о методама које се примењују и потребном материјалу за израду студијско-истраживачког рада/програма/пројекта,
  4. опис циља и сврхе проучавања,
  5. опис плана трошкова израде студијско-истраживачког рада/програма/пројекта
   • за рад лица на изради рада/програма/пројекта (стручна спрема и број ангажованих дана),
   • набавке опреме и материјала,
   • писања и штампања рада,
   • износ средстава сопственог суфинансирања или суфинансирања из другог извора,,
   • укупан износ потребних средстава за извођење студијско-истраживачког рада, програма и пројекта;

6. Спецификацију-предрачун трошкова (оверену и потписану од стране одговорног лица);

7. Одлуку надлежног органа јединице локалне самоуправе о усвајању Годишњег програма за заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта за 2018. годину.

8. Доказ да је јединица локалне самоуправе обезбедила сопствена средства односно средства из других извора (усвојен буџет за 2018. годину са назначеним позицијама и/или уговор са лицем које обезбеђује средства неопходна за потпуно финансирање предложених радова и активности).

В) КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВА СУ:

 • ЗА ЗАШТИТУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
Редни број Студијско – истраживачки рад/програм/пројекат из области: Критеријуми за бодовање Број бодова
1.  контролe плодности обрадивог пољопривредног земљишта број анализираних узорака до 50 1
од 51 до 100 3
више од 100 5
број анализираних параметара и параметара добијених рачунским путем најмање 7 1
од 8 до 15 3
више од 15 5
садржаја опасних и штетних материја у пољопривредном земљишту и/или  води за наводњавање 2.1.Aналитичко  утврђивање штетних и опасних материја у пољопривредном земљишту и/или води за наводњавање (неорганског и/или органског порекла) и процене граничних вредности ових материја у пољопривредној производњи (испитивано земљишта и/или испитивана вода за наводњавање) поређењем граничних вредности штетних и опасних материја у пољопривредном земљишту и/или води за наводњавање које су утврдиле међународно признате институције, односно које су утврђене научним радовима до 5 штетних и опасних материја у пољопривредном земљишту и/или води за наводњавање 10
од 6 – 8 штетних и опасних материја у пољопривредном земљишту и/или води за наводњавање 20
више од 8 штетних и опасних материја у пољопривредном земљишту и/или води за наводњавање 30
2. број анализираних узорака земљишта, воде и пољопривредне културе већи од 100 3
број анализираних узорака земљишта, воде и пољопривредне културе већи од 150 5
2.2. Утврђивање толеранције изабраних пољопривредних култура на анализиране садржаје опасних и штетних материја у пољопривредном земљишту и/или води за наводњавање (неорганског и/или органског порекла) које су утврдиле међународно признате институције, односно које су утврђене научним радовима од 3 до 5 пољопривредних култура 8
више од 6 пољопривредних култура 15
до 5 штетних и опасних материја 12
од 6 до 10 штетних и опасних материја 15
више од 10 штетних и опасних материја 18
број анализираних узорака земљишта, воде и пољопривредне културе већи од 100 10
број анализираних узорака земљишта, воде и пољопривредне културе већи од 150 13
2.3. остали радови из области штетних и опасних материја у пољопривредном земљишту и/или  води за наводњавање број анализираних узорака до 50 1
од 51 до 100 3
више од 100 5
број анализираних параметара и параметара добијених рачунским путем од 5 до 10 1
од 11 до 15 3
више од 15 5
2. Радови и активности из области  ерозије пољопривредног земљишта 20
3. Остали радови и активности из области заштите и коришћења пољопривредног земљишта 10
 • ЗА УРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
Редни број                   Студијско – истраживачки рад/програм/пројекат Број бодова
1. Из области комасације 46
2. Из области наводњавања 30
3. Остали радови из области уређења пољопривредног земљишта 20

 

ЗАЈЕДНИЧКИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА РАДОВЕ НА ЗАШТИТИ, УРЕЂЕЊУ И КОРИШЋЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЈЕДИНИЦУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

 

Редни број Критеријум Број бодова
4. Обухваћена површина пројектом/студијом/програмом

< 25.000 ха

 

1

25.001 – 50.000 ха 3
> 50.000 ха 5
5. Лице са којим ће јединица локалне самоуправе закључити уговор о извођењу студијско-истраживачких радова, програма и пројеката ће имати потребну опрему и располагати сопственом лабораторијом 25
6. Подносилац пријаве има обезбеђена средства финансирања израде пројекта/студије/програма (сопствено учешће или других органа/организација/лица) у износу већем од 15%, односно од 25% од предрачунске вредности дефинисане достављеном спецификацијом уз Пријаву који је истовременоо и већи од минималног износа са којим јединица локалне самоуправе учествује у финансирању радова. 5
7. Број извршиоца запослених лица на пројекту/програму/студији са којим ће јединица локалне самоуправе закључити уговор ће располагати следећим кадровима:
   –          др наука 1-3 5
  –          др наука >3 12
         –         мастер инж. 1-3 3
       –          мастер инж.>3 5
    –          техничар 1-3 1
   –          техничар >3 2

Г) РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Пријава на Конкурс се подноси закључно са 20.06.2018. године.