Студијско-истраживачки радови, програми и пројекти

projekti

СТУДИЈСКО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАДОВИ, ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ

Средства за реализацију ове активности обезбеђују се из буџета Републике Србије у укупном износу до 11.583.851 динара у висини до 100%, без урачунатог пореза на додату вредност.

А) ПРАВО И УСЛОВИ

Право да конкурише има научноистраживачка организација: високошколска образовна установа у области пољопривреде, институт у области пољопривреде и институт у области шумарства чији је оснивач Република Србија ако достави предлог за извођење студијско-истраживачког рада, програма и пројекта и спецификацију трошкова (оверену и потписану од стране одговорног лица).

Б) ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Научноистраживачка организација подноси:

 1. Читко попуњен,  потписан и оверен образац Пријаве на Конкурс;
 2. Предлог за извођење студијско-истраживачког рада, програма и пројекта у области заштите и  коришћења пољопривредног земљишта од значаја за Републику Србију и спецификацију трошкова (оверену и потписану од стране одговорног лица) који нарочито садржи:
  1. назив студијско-истраживачког рада/програма/пројекта,
  2. податке о подручју проучавања (назив јединице локалне самоуправе, катастарске општине и катастарске парцеле са подацима о површини),
  3. податке о методама које се примењују и потребном материјалу,
  4. опис циља и сврхе проучавања,
  5. план трошкова:
   • за ангажовање запослених на изради рада/програма/пројекта (име и презиме, стручна спрема и број ангажованих дана),
   • за трошкове опреме и материјала,
   • за трошкове писања и штампања рада,
   • износ средстава сопственог суфинансирања или суфинансирања из другог извора,
   • укупан износ потребних средстава за извођење студијско-истраживачког рада, програма и пројекта;
 1. Одлуку о оснивању или други акт на основу којег се утврђује да је научноистраживачка организација основана од стране Републике Србије;
 2. Одлуку Одбора за акредитацију научноистраживачких организација издата од стране министарства надлежног за послове науке и акт министарства надлежног за послове науке о испуњености услова за обављање научноистраживачке делатности од општег интереса.

В) КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВА СУ:

 • ЗА ЗАШТИТУ И КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
Редни број Студијско – истраживачки рад/програм Број бодова
1. Из области контроле плодности и утврђивања садржаја опасних и штетних материја у пољопривредном земљишту 30
2. Из области процене степена ерозије пољопривредног земљишта 20
3. Остали из области заштите и коришћења пољопривредног земљишта 10

Г) РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Пријава на Конкурс подноси се закључно са 16.10.2017. године.

СТУДИЈСКО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАДОВИ, ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ У ОБЛАСТИ УРЕЂЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ

Средства за реализацију ове активности обезбеђују се из буџета Републике Србије у укупном износу до 32.000.000 динара у висини до 100%, без урачунатог пореза на додату вредност.

А) ПРАВО И УСЛОВИ

Право да конкурише има научноистраживачка организација: високошколска образовна установа у области пољопривреде и институт у области пољопривреде чији је оснивач Република Србија ако достави предлог за извођење студијско-истраживачког рада, програма и пројекта и спецификацију трошкова (оверену и потписану од стране одговорног лица).

Б) ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Научноистраживачка организација подноси:

 1. Читко попуњен,  потписан и оверен образац Пријаве на Конкурс;
 2. Предлог за извођење студијско-истраживачког рада, програма и пројекта у области уређења пољопривредног земљишта од значаја за Републику Србију и спецификацију трошкова (оверену и потписану од стране одговорног лица) који нарочито садржи:
  1. назив студијско-истраживачког рада/програма/пројекта,
  2. податке о подручју проучавања (назив јединице локалне самоуправе, катастарске општине и катастарске парцеле са подацима о површини),
  3. податке о методама које се примењују и потребном материјалу,
  4. опис циља и сврхе проучавања,
  5. план трошкова:
   • за ангажовање запослених  на изради рада/програма/пројекта (име и презиме, стручна спрема и број ангажованих дана),
   • за трошкове опреме и материјала,
   • за трошкове писања и штампања рада,
   • износ средстава сопственог суфинансирања или суфинансирања из другог извора,
   • укупан износ потребних средстава за извођење студијско-истраживачког рада, програма и пројекта;
 1. Одлуку о оснивању или други акт на основу којег се утврђује да је научноистраживачка организација основана од стране Републике Србије,
 2. Одлуку Одбора за акредитацију научноистраживачких организација издата од стране министарства надлежног за послове науке и акт министарства надлежног за послове науке о испуњености услова за обављање научноистраживачке делатности од општег интереса.

В) КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВА СУ:

 • ЗА УРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
Редни број                   Студијско – истраживачки рад/програм/пројекат Број бодова
1. Из области комасације 30
2. Из области наводњавања 20
3. Остали из области уређења пољопривредног земљишта 10

Г) РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Пријава на Конкурс подноси се закључно са  09.06.2017. године.

ЗАЈЕДНИЧКИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ЗАШТИТУ И КОРИШЋЕЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

Редни број Критеријум Број бодова
4.

Обухваћена површина пројектом/студијом

< 250.000 ха

 

1

250.001 – 500.000 ха 5
> 500.000 ха 10
5. Подносилац пријаве има потребну опрему 25
6. Подносилац пријаве има и друге изворе финансирања пројекта/студије (сопствено учешће или других органа/организација/лица) 10
7. Постоји могућност наставка пројекта/студије 5
8. Број извршиоца ангажованих на пројекту/студији
  –  др наука 1-3 5
  –  др наука >3 12
  –  мастер инж. 1-3 3
  –  мастер инж.>3 5
  –  техничар 1-3 1
  –  техничар >3 3

 

СТУДИЈСКО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАДОВИ, ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЈЕДИНИЦУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Средства за реализацију ове активности обезбеђују се из буџета Републике Србије у укупном износу до 15.000.000 динара са учешћем до 75%, односно 85% за подручја са отежаним условима рада у пољопривреди, без урачунатог пореза на додату вредност.

А) ПРАВО И УСЛОВИ

Право да конкурише има јединица локалне самоуправе: општина, град и град Београд ако је усвојила Годишњи програм за заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта за 2017. годину и ако је обезбедила сопствена средства, односно средства из других извора.

Б) ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Јединица локалне самоуправе подноси:

 1. Читко попуњен,  потписан и оверен образац Пријаве на конкурс;
 2. Предлог за извођење студијско-истраживачког рада, програма и пројекта и спецификацију трошкова (оверену и потписану од стране одговорног лица) у области заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта од значаја за јединицу локалне самоуправе који нарочито садржи:
  1. назив студијско-истраживачког рада/програма/пројекта,
  2. податке о подручју (назив јединице локалне самоуправе, катастарске општине и катастарске парцеле са подацима о површини),
  3. податке о методама које се примењују и потребном материјалу,
  4. опис циља и сврхе проучавања,
  5. план трошкова:
   • за ангажовање запослених на изради рада/програма/пројекта (име и презиме, стручна спрема и број ангажованих дана),
   • за трошкове опреме и материјала,
   • за трошкове писања и штампања рада,
   • износ средстава сопственог суфинансирања или суфинансирања из другог извора,
   • укупан износ потребних средстава за извођење студијско-истраживачког рада, програма и пројекта.
 1. Одлуку надлежног органа јединице локалне самоуправе о усвајању Годишњег програма за заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта за 2017. годину.
 2. Доказ да је јединица локалне самоуправе обезбедила сопствена средства односно средства из других извора (усвојен буџет за 2017. годину са назначеним позицијама и/или уговор са лицем које обезбеђује средства).

В) КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВА СУ:

 • ЗА ЗАШТИТУ И КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
Редни број Студијско – истраживачки рад/програм Број бодова
1. Из области контроле плодности и утврђивања садржаја опасних и штетних материја у пољопривредном земљишту 30
2. Из области процене степена ерозије пољопривредног земљишта 20
3. Остали из области заштите и коришћења пољопривредног земљишта 10
 • ЗА УРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
Редни број                   Студијско – истраживачки рад/програм/пројекат Број бодова
1. Из области комасације 30
2. Из области наводњавања 20
3. Остали из области уређења пољопривредног земљишта 10
 • ЗАЈЕДНИЧКИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ЗАШТИТУ И КОРИШЋЕЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТA
Редни број Критеријум Број бодова
4. Обухваћена површина пројектом/студијом
     < 250.000 ха 5
      250.001 – 500.000 ха 10
      > 500.000 ха 15
5. Подносилац пријаве има и друге изворе финансирања пројекта/студије (сопствено учешће или других органа/организација/лица) 25
7. Постоји могућност наставка пројекта/студије 10
8. Број извршиоца ангажованих на пројекту/студији
   –  др наука 1-3 5
   –  др наука >3 12
   –  мастер инж. 1-3 4
   –  мастер инж.>3 5
   –  техничар 1-3 1
   –  техничар >3 3

Г) РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Пријава на Конкурс се подноси закључно са 09.06.2017. године.