За спровођење земљишне политике 520 милиона динара
објављено 15. марта 2019.

Влада Републике Србије је 14. марта 2019. године усвојила Уредбу о утврђивању програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2019. годину.


Уредбом се ближе прописују врсте и обим радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта, односно нова инвестициона и друга улагања, извори финансирања по врсти радова и учешће средстава, корисници средстава и висина средстава предвиђена за поједине врсте радова.

I.  Радови на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта, односно нова инвестициона и друга улагања обухватају:
 • 1)   комасацију,
 • 2)   побољшање квалитета обрадивог пољопривредног земљишта,
 • 3)   набавку нове опреме за наводњавање,
 • 4)   ископ/бушење бунара у функцији наводњавања;
 • 5)   студијско-истраживачки радове, програме и пројекте.
II.  Обезбеђена висина средстава из буџета Републике Србије за 2019. годину за извођење радова износи 520.000.000 динара.

Подаци о изворима финансирања по врсти радова, учешће средстава и висина средстава су прецизно наведени у Табели број 1. и Табели број 2. уредбе.

III.  Корисници средстава могу да буду:
 • 1)   јединица локалне самоуправе,
 • 2)   физичко лице,
 • 3)   научноистраживачка организација,
 • 4)   научноистраживачка организација за детекцију начина коришћења пољопривредног земљишта у државној својини,
 • 5)   установа,
 • 6)   привредно друштво и предузетник,
 • 7)   земљорадничка задруга.
IV.    Управа за пољопривредно земљиште расписује конкурс којим ће се утврдити документација коју је потребно поднети уз пријаву и остали критеријуми за остваривање права на средства, обрасци за подношење пријава и рокови за подношење пријава. Текст конкурса ће бити објављен у Службеном гласнику Републике Србије, једним дневним новинама и на званичној интернет страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, односно на званичној страници Управе за пољопривредно земљиште.