Број јавне набавке: 404-02-00113/2019-14
Јавна набавка услуга одржавања софтвера за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта – преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
датум објављивања: 26.02.2019.

година: 2019
Информациони систем управе
Карта пољопривредног земљишта у државној својини