Побољшање квалитета обрадивог
пољопривредног земљишта

Средства за реализацију ове активности обезбеђују се из буџета Републике Србије у укупном износу до 22.000.000 динара у висини учешћа до 90%, без урачунатог пореза на додату вредност.

А) ПРАВО НА СРЕДСТВА  И ОПШТИ УСЛОВИ

Овлашћена организација може да оствари право на средства за побољшање квалитета обрадивог пољопривредног земљишта за:

 1. рачун лица (корисник) које има право на средства за побољшање квалитета обрадивог пољопривредног земљишта (материјал за калцизацију прописан законом којим се уређују средства за исхрану биља и оплемењивачи земљишта);
 2. свој рачун, и то за:
  • израду највише једног пројекта побољшања квалитета обрадивог пољопривредног земљишта (у даљем тексту: Пројекат калцизације земљишта), праћење извођења радова  и других активности на побољшању квалитета обрадивог пољопривредног земљишта, пружање стручних савета на побољшању квалитета обрадивог пољопривредног земљишта у износу до 30.000 динара без урачунатог пореза на додату вредност по једном пољопривредном газдинству;
  • накнаду трошкова за спровођење јавне набавке материјала за калцизацију и његовог превоза у износу до 100.000 динара без урачунатог пореза на додату вредност.

Напомена: праћење извођења радова и других активности на побољшању квалитета обрадивог пољопривредног земљишта који је обавезан део спровођења ове мере, а који су дефинисани Уредбом и Конкурсом је дневно сачињавање записника који су читко потписани и видљиво оверени од стране Овлашћене организације и којима се констатује:

 1. пријем материјала за калцизацију (место пријема, регистарски број возила које је допремило материјал за калцизацију, читко написано име и презиме и потпис лица које је преузело материјал за калцизацију, читко написано име и презиме и потпис лица које је предало материјал за калцизацију, количина преузетог материјала за калцизацију);
 2. утврђивање количине и начина унетог материјала за калцизацију на предметној пољопривредној парцели читко потписано од стране лица које је добило средство за калцизацију и читко потписано од стране лица Овлашћене огранизације које је испратило уношење средства за калцизацију.

Овлашћена организација може да оствари право на средства ако је:

 • у текућој години извршила пријем Захтева пољопривредника (корисника) за побољшање квалитета обрадивог пољопривредног земљишта;
 • анализом основног параметра плодности земљишта – супституционе киселости утврдила pH вредност до пет лабораторијском анализом земљишта у 1M KCl,
 • анализирала земљиште од прве до пете катастарске класе, а за подручја са отежаним условима рада у пољопривреди земљиште од прве до седме катастарске класе на парцелама најмање површине 0,1 ha које је физичко лице уписано у Регистар као носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства у активном статусу или члан његовог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства као власник парцела на којима треба да се изврши побољшање квалитета обрадивог пољопривредног земљишта поднело Овлашћеној организацији захтев за побољшање квалитета обрадивог пољопривредног земљишта (подносилац захтева има статус корисника),
 • ако је израђен Пројекат калцизације земљишта читко потписан и видљиво оверен од стране одговорног лица Овлашћене организације, који нарочито садржи:
  1. опште карактеристике подручја за побољшање квалитета обрадивог пољопривредног земљишта (климатске, педолошке, хидрографске) и стање пољопривредне производње;
  2. документацију о власницима пољопривредног земљишта (име и презиме власника пољопривредне парцеле, број пољопривредног газдинства и штампани лист са подацима о катастарској парцели доступан у бази података Републичког геодетског завода на интернету);
  3. пројектно решење за побољшање квалитета обрадивог пољопривредног земљишта које нарочито садржи:
   • податак о дубини земљишта за коју се умањује киселост,
   • податак о потреби уноса средства за хумизацију заједно са средством за калцизацију (t/ha), подаци о резултатима лабораторијских анализа према дубини узорковања земљишта и обрачуну следећих параметара калцизације земљишта: реакција земљишта (вредност pH) супституциона киселост утврђена анализом земљишта у 1M KCl, механички састав земљишта, активна количина материјала потребног за умањење киселости (t/ha) и количина оплемењивача земљишта (t/ha). Читко потписани од стране лица које је вршило лабораторијске анализе и обрачунавало резултате појединих параметара и количине потребног материјала за калцизацију и читко потписани и видљиво оверени од стране одговорног лица Овлашћене организације.Напомена: код веће супституционе киселости земљишта размотрити могућност даљих анализа са циљем утврђивања потребе за умањењем киселости земљишта и потребне количине активне материје за умањење киселости земљишта анализама хидролитичке киселости земљишта, суме адсорбованих базних катјона земљишта, степена засићености земљишта базама, запреминске масе земљишта и др.
   • техничко уређење терена, хидротехнички радови, агротехнички радови у зависности од врсте радова који су предвиђени пројектним решењем;
  4. рокове извођења појединих фаза радова;
  5. предмер и предрачун радова читко потписан од стране лица које је израдило пројекат и читко потписан и видљиво оверен од стране одговорног лица Овлашћене организације,
  6. изјаву корисника о сагласности на Пројекат калцизације.
 • сачинила обједињени извештај о побољшању квалитета обрадивог пољопривредног земљишта табеларно исказан и видљиво оверен и читко потписан од стране одговорног лица Овлашћене организације (у даљем тексту: Обједињени извештај) који нарочито садржи податке у зависности од пројектног решења о: подносиоцу захтева (име и презиме и адреса подносиоца захтева, број пољопривредног газдинства – БПГ, број катастарске парцеле, назив општине и катастарске општине на којој се налази парцела, површини парцеле, катастарској класи, типу земљишта, начину коришћења земљишта, географским GPS координатама (X и Y координатe очитане са средишњег дела парцеле) узорковања, дубини са које је узоркован узорак, дубини за коју се врши умањење киселости земљишта,  резултатима лабораторијских анализа према дубини узорковања земљишта и обрачуну параметара калцизације земљишта који су утврђивани у зависности од пројектног решења: реакција земљишта (вредност pH) супституциона киселост утврђена анализом земљишта у 1M KCl, механички састав земљишта, хидролитичка киселост земљишта, запреминска маса земљишта, сума адсорбованих базних катјона земљишта, степен засићености земљишта базама, активна количина материјала потребног за умањење киселости (t/ha) и количина оплемењивача земљишта (t/ha), предрачунској цени количине средства за калцизацију поједине парцеле и предрачунској цени израде Пројекта калцизације (ови подаци се достављају и табеларно приказани у Excel формату).

Б) ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Овлашћена организација на Конкурс обавезно доставља следећу документацију:

 1. Читко попуњен, потписан и оверен образац Пријаве на Конкурс;
 2. Захтевпољопривредника (корисника) читко потписан од стране пољопривредника у којем се нарочито наводе подаци о: датуму подношења захтева Овлашћеној организацији, деловодном броју Овлашћене организације под којим је заведен захтев, имену и презимену подносиоца захтева, адреси пребивалишта, броју пољопривредног газдинства – БПГ, броју катастарске парцеле, називу општине/града и називу катастарске општине на којој се парцела налази, пољопривредној култури која се налази на парцели, односно о пољопривредној култури према чијим агроеколошким захтевима се умањује киселост земљишта, површини парцеле са презицираним захтевом за анализу реакције земљишта (вредност pH) супституционе киселости која се утврђује анализом земљишта у 1M KCl и за израду Пројекта калцизације;
 3. Израђене Пројекте калцизације земљишта за све пољопривреднике (кориснике) на чије се захтеве за побољшање квалитета обрадивог пољопривредног земљишта односи Пријава коју Овлашћена организација подноси на Конкурс;
 4. Обједињени извештај (у папирној форми и у електронском облику у Excel формату).
 5. Обједињени предрачун који се односи на све захтеве корисника у Пријави исказан по врстама послова и ценама:

а) израде једног Пројекта калцизације,

а’)праћења извођења радова и других активности на побољшању квалитета обрадивог пољопривредног земљишта, пружања стручних савета на побољшању квалитета обрадивог пољопривредног земљишта по једном пројекту,

Напомена: укупна предрачунска вредност активности под тачкама а и а’ не може да буде одобрена од стране овог органа у износу већем од 30.000 динара,

б) свих активности из тачака а и а’,

в) укупне количине материјала за калцизацију прописаног законом којим се уређују средства за исхрану биља и оплемењивачи земљишта израчуната за све Пројекте калцизације који су достављени уз Пријаву,

г) трошкова за спровођење јавне набавке материјала за калцизацију и превоза материјала за калцизацију.

 1. Доказ о располагању преосталим средствима за потпуну реализацију радова и активности на побољшању квалитета обрадивог пољопривредног земљишта према Обједињеном предрачуну: уговор о финансирању радова и активности на побољшању квалитета обрадивог пољопривредног земљишта,
 2. Доказ о искуству у обављању саветодавних послова у пољопривреди (доставља Овлашћена организација која има потребно искуство): закључен уговор са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде о обављању саветодавних послова у пољопривреди

В) КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВА

Овлашћена организација:

 • обезбеђује средства од јединице локалне самоуправе за потпуну реализацију радова и активности на побољшању квалитета обрадивог пољопривредног земљишта којим ослобађа од плаћања пољопривреднике – 50 бодова;
 • обезбеђује средства из других извора за потпуну реализацију радова и активности на побољшању квалитета обрадивог пољопривредног земљишта којим ослобађа од плаћања пољопривреднике – 40 бодова;
 • обезбеђује средства за потпуну реализацију радова и активности на побољшању квалитета обрадивог пољопривредног земљишта закључењем уговора са подносиоцима захтева (корисницима) – 20 бодова;
 • има искуство у обављању саветодавних послова у пољопривреди стечено спровођењем Годишњег програма развоја саветодавних послова у области пољопривреде (доказује се достављањем уговора закљученог са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде) –  20 поена;
 • више од 50% од укупно предложених парцела је супституционе киселости мање од 4 – 30 поена;
 • више од 40% од укупно предложених парцела је супституционе киселости мање од 4 – 20 поена;
 • више од 30% од укупно предложених парцела је супституционе киселости мање од 4 – 10 поена.

Д) РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Овлашћена организација може да поднесе пријаву на Конкурс за побољшање квалитета обрадивог пољопривредног земљишта закључно са 13.07.2018. године.