Организација стручног скупа или саветовања

skup

Средства за реализацију ове активности обезбеђују се из буџета Републике Србије у укупном износу од 300.000 динара са учешћем до 50% без урачунатог пореза на додату вредност.

А) ПРАВО И УСЛОВИ

Право на средства за организацију стручног скупа или саветовања може да оствари научноистраживачка организација (високошколска образовна установа у области пољопривреде и институт у области пољопривреде које је основала Република Србија) и установа (средња стручна школа у подручју рада пољопривреде и висока школа струковних студија из области пољопривреде које је основала Република Србија).

Б) ОПШТИ УСЛОВИ

Лице из тачке А) може да оствари право на средства ако је:

  1. обезбедило учешће сопствених средстава, односно учешће средстава из других извора;
  2. на скупу или саветовању обезбедило презентацију стручних радова из области заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и штампани промотивни материјал.

Лице из тачке А) може да поднесе оствари право на износ до 150.000 динара по поднетом захтеву, а Министарство врши расподелу средстава до расположивог износа утврђеног Уредбом о утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2017. годину (“Службени гласник РС”, број 39/2017).

В) ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

  1. Читко попуњен, потписан и оверен образац захтева;
  2. Доказ да је на скупу или саветовању обезбеђена презентација стручних радова из области заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта;
  3. Штампани промотивни материјал;
  4. Писмени извештај о одржаном скупу или саветовању;
  5. Рачун издат од стране лица које је пружило услугу и/или продало добра потребна за одржавање скупа или саветовања са доказом да су плаћени од плаћени од стране подносиоца пријаве.

В) РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Захтев се подноси закључно са 31.10.2017. године.