Организација стручног скупа или саветовања

skup

Средства за реализацију ове активности обезбеђују се из буџета Републике Србије у укупном износу од 76.000 динара са учешћем до 50% без урачунатог пореза на додату вредност.

А) ПРАВО И УСЛОВИ

Право на средства за организацију стручног скупа или саветовања може да оствари научноистраживачка организација (високошколска образовна установа и институт која је акредитована од стране Одбора за акредитацију научноистраживачких организација за област биотехничких наука – пољопривреда и коју је основала Република Србија) и установа (средња стручна школа у подручју рада пољопривреде и висока школа струковних студија из области пољопривреде које је основала Република Србија).

Б) ОПШТИ УСЛОВИ

Лице из тачке А) може да оствари право на средства ако је:

 1. обезбедило учешће сопствених средстава, односно учешће средстава из других извора;
 2. на скупу или саветовању обезбедило презентацију стручних радова из области заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и штампани промотивни материјал.

Лице из тачке А) може да поднесе оствари право на износ до 76.000 динара по поднетом захтеву, а Министарство врши расподелу средстава до расположивог износа утврђеног Уредбом о утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2018. годину (“Службени гласник РС”, број 39/2018).

В) ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 1. Читко попуњен, потписан и оверен образац захтева;
 2. Доказ да је на скупу или саветовању обезбеђена презентација стручних радова из области заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта;
 3. Штампани промотивни материјал;
 4. Писмени извештај о одржаном скупу или саветовању;
 5. Рачун издат од стране лица које је пружило услугу и/или продало добра потребна за одржавање скупа или саветовања са доказом да су плаћени од плаћени од стране подносиоца пријаве,
 6. Одлука о оснивању или други акт на основу којег се утврђује да су научноистраживачка организација или установа основане од стране Републике Србије;
 7. Одлука Одбора за акредитацију научноистраживачких организација за област биотехничких наука – пољопривреда подноси научноистраживачка организација и акт министарства надлежног за послове науке о испуњености услова за обављање научноистраживачке делатности од општег интереса (подноси научноистраживачка организација и то институт у области пољопривреде),
 8. Доказ да високошколска образовна установа има одобрен образовни програм у области пољопривреде,
 9. Решење о верификацији увидом у које може да се утврди за које подручје рада је основана средња стручна школа (подноси Установа у својству средње стручне школе у подручју рада пољопривреде коју је основала Република Србија),
 10. Високошколска установа доставља доказ о одобреном студијском програму у области пољопривреде.

В) РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Захтев се подноси закључно са 31.10.2018. године