Контрола плодности обрадивог
пољопривредног земљишта

urban gardening breeding

Средства за реализацију ових радова се обезбеђују из буџета Републике Србије у укупном износу до 115.000.000 динара и у висини учешћа до 100% без урачунатог пореза на додату вредност.

А) УСЛОВИ

Право на средства за обављање контроле плодности обрадивог пољопривредног земљишта (у даљем тексту: Контрола плодности) може да оствари Овлашћена организација за одређивање основних параметара плодности земљишта: привредно друштво са седиштем на територији Републике Србије ван територија аутономних покрајина  које испуњава услове за обављање саветодавних послова који су прописани законом којим се уређују саветодавни и стручни послови у области пољопривреде (у даљем тексту: Овлашћена организација) ако:

је у оквиру извршене Контроле плодности утврдила основне параметре плодности земљишта, и то: реакција земљишта (вредност pH) – активна и супституциона киселост, влажност земљишта, садржај слободног калцијум карбоната, садржај органске материје (садржај хумуса), садржај укупног азота N који може да буде утврђен и рачунским путем из садржаја органске материје, садржај лакоприступачног фосфора у облику P2O5 и садржај лакоприступачног калијума у облику K2O,

су коришћене методе/начини испитивања појединих основних параметара приказане у Табели брoj 1.

 

Редни број Основни параметар плодности земљишта Методе/начини испитивања
1. рH вредност (активна- рH у H2O и супституциона киселост- рH у 1M KCl) Потенциометријска метода или друге прихватљиве методе
2. влажност земљишта (%) утврђивање влажности земљишта – један од поступака код спровођења лабораторијских анализа одређивања садржаја слободног CaCO3 и садржаја органске материје – хумуса прерачунавањем узорка за анализу на масу сувог земљишта
3. садржај слободног калцијум карбоната CaCO3 (%) Волуметријско одређивање на Scheibler-овом калциметру или друге прихватљиве методе
4. садржај органске материје – хумуса (%) Волуметријска метода по Тјурину или метода по Kotcman-у или друге прихватљиве методе
5. садржај укупног азота (%) Метода по Kjeldahl-u или рачунским путем на основу садржаја хумуса или друге прихватљиве методе
6. садржај лако приступачног  фосфора (mg P2O5/100g) AL-метода (по Egner-Riehm-u) уз очитавање оптичке густоће на спектрофотометру или друге прихватљиве методе
7. садржај лако приступачног калијума (mg К2O/100g) AL-метода (по Egner-Riehm-u) уз очитавање концентрације на пламеном фотометру или друге прихватљиве методе

је контрола плодности извршена за обрадиво пољопривредно земљиште од прве до пете катастарске класе, а за подручја са отежаним условима рада у пољопривреди одређеним у складу са Правилником о одређивању подручја са отежаним условима рада у пољопривреди („Службени гласник РС”, број 39/16, у даљем тексту: подручја са отежаним условима рада у пољопривреди) за земљиште од прве до седме катастарске класе, за парцеле најмање површине 0,1 ha, за један узорак по парцели и/или за два узорка по парцели (ако су у питању парцеле са засадима воћарских култура и/или винограда), за највише 10 узорака по пољопривредном газдинству, и то код:

 • физичког лица које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар) као носилац или као члан комерцијалног породичног пољопривредног газдинства у активном статусу, на парцелама које су у власништву тих лица и уписане су у Регистар,
 • закупца пољопривредног земљишта у државној својини (правног или физичког лица које је носилац или члан породичног пољопривредног газдинства) који је пољопривредно газдинство, односно комерцијално породично пољопривредно газдинство и парцеле узете у закуп на којима се врши контрола плодности уписао у Регистар и чије газдинство има активан статус у Регистру,

је захтев/пријаву читко потписану од лица из алинеје 3 овог одељка Овлашћена организација примила почев од 16. августа 2017. године,

је доставила обједињени извештај о извршеној контроли плодности са резултатима лабораторијске анализе земљишта са препоруком за ђубрење, видљиво оверен и читко потписан од стране одговорног лица Овлашћене организације (у даљем тексту: Обједињени извештај) који нарочито садржи податке о: подносиоцу захтева (име и презиме, односно назив), адреси/седишту подносиоца захтева, броју пољопривредног газдинства – БПГ, броју катастарске парцеле, општини и катастарској општини на којој се налази парцела, површини парцеле, катастарској класи, типу земљишта, начину коришћења земљишта, географским GPS координатама (X и Y координатe очитане са средишњег дела парцеле), дубини са које је узет узорак, резултатима основних параметара плодности земљишта и препорука за ђубрење са назначеном употребом појединих врста и количина (kg/ha/год.): минералних ђубрива, органских ђубрива и оплемењивача земљишта, као и мерама за побољшање хемијских и биолошких својстава земљишта, и предрачунској цени  контроле плодности појединог узорка.

 

Б) ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Овлашћена организација подноси следећу документацију:

 1. Читко попуњен, потписан и видљиво оверен образац Пријаве на конкурс;
 2. Доказ о испуњености услова за обављање саветодавних послова у пољопривреди у складу са законом којим се уређују саветодавни послови и стручни послови у области пољопривреде;
 3. Програм контроле плодности земљишта оверен и потписан од стране одговорног лица чији су обавезни делови:

– Оснивачки акт (подноси Овлашћена организација чији је оснивач Република Србија), односно статут,

–  подручја општине, односно града са наведеним катастарским општинама на којима се врши контрола плодности,

– пројектовани капацитет исказан кроз сврху инвестирања, локацију инвестиције, почетак и завршетак реализације инвестиције, предрачунску вредност и структуру улагања, техничко – технолошка решења којима се реализују препоруке и начин и методе које су коришћене за испитивање основних параметара плодности и подаци о радним задацима лица ангажованих на пословима Контроле плодности,

– Обједињени извештај оверен и потписан од стране одговорног лица Овлашћене организације који се доставља у писаном и електронском облику,

– читко потписана и видљиво оверена изјава одговорног лица Овлашћене организације да:

 • је на основу достављене документације од стране пољопривредника утврђено да су регистрована газдинства подносиоца захтева у активном статусу и да су парцеле са којих су анализирани узорци уписане у Регистар,
 • достављени захтеви пољопривредника на које се односи пријава на Конкурс нису и неће бити поднесени од стране Овлашћене организације код другог органа Републике Србије ради остваривања права на средства,
 • су подаци о катастарским класама и начину коришћења земљишта унети у Обједињени извештај увидом у __________________________. Попунити изјаву начином на који је Овлашћена организација извршила проверу катастарских класа и начина коришћења (увидом у листове непокретности, увидом у електронску базу података Републичког геодетског завода или на други начин када је потребно уписати опис провере).
 1. Овлашћена организација доставља овлашћење министарства надлежног за послове пољопривреде да испуњава услове у погледу техничких и стручних капацитета за обављање послова вршења контроле плодности обрадивог пољопривредног земљишта;
 2. Захтев пољопривредника; потврду о активном статусу регистрованог пољопривредног газдинства и извод из Регистра о уписаним парцелама или други прихватљив доказ о активном статусу и уписаним парцелама у Регистар у 2018. години који морају да буду оверени и потписани од стране надлежног органа који издаје исправу; извештај са резултатима лабораторијске анализе и препорука који су потписани од стране лица које је вршило лабораторијску анализу и лица које је издало препоруку и потписан и оверен од стране одговорног лица Овлашћене организације (уредно сложени у регистраторе посебно за свако пољопривредно газдинство и по редоследу као у Обједињеном извештају).
 3. Предрачун исказан по врстама послова контроле плодности по једном анализираном узорку и исказан за све достављене анализиране узорке. Врсте активности су:
 4. Излазак на терен и узорковање просечног узорка,
 5. Лабораторијска анализа,
 6. Сачињавање и достава, односно презентовање препоруке.

Овлашћена организација може да оствари право на средства по појединим пословима Контроле плодности по једном анализираном узорку за:

 • излазак на терен и узорковање просечног узорка земљишта до 400 динара без урачунатог пореза на додату вредност,
 • лабораторијску анализу узорка до 1.100 динара без урачунатог пореза на додату вредност,
 • сачињавање и доставу препоруке до 400 динара без урачунатог пореза на додату вредност.

 

В) КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВА

Овлашћена организација:

 • предрачуном за један узорак земљишта извршене контроле плодности пројектује наплату:
  • до 1.500 динара без урачунатог пореза на додату вредност – 30 поена,
  • од 1.501 до 1.900 динара без урачунатог пореза на додату вредност – 20 поена,
  • већу од 1.900 динара без урачунатог пореза на додату вредност – 10 поена;
 • има искуство у обављању саветодавних послова у пољопривреди стечено спровођењем Годишњег програма развоја саветодавних послова у области пољопривреде (доказује се достављањем уговора закљученог са овим Министарством) –  20 поена;
 • је доставила Пријаву за контролу плодности која се односи на укупну површину:
  • до 500 хектара – 10 поена,
  • од 500 до 1.000 хектара – 20 поена,
  • више од 1.000 хектара – 50 поена.

Г) РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Пријаве на Конкурс се подносе закључно са 1.09.2018. године.