Изградња система за наводњавање

Средства за реализацију ових радова се обезбеђују из буџета Републике Србије у укупном износу до 100.000.000 динара и у висини учешћа до 90% без урачунатог пореза на додату вредност.

А) КОРИСНИК СРЕДСТАВА

Право на коришћење средстава за изградњу система за наводњавање може да оствари јединица локалне самоуправе: општина, град и град Београд.

Б) ОПШТИ УСЛОВИ

Корисник средстава право на средства може да оствари ако:

 1. је усвојио Годишњи програм за заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта за 2017. годину,
 2. је обезбедио сопствена средства, односно средства из других извора за део средстава којима се плаћају трошкови извођења радова које сноси Корисник средстава,
 3. располаже пројектом за грађевинску дозволу.

В) ПРИХВАТЉИВА ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА

Прихватљивим инвестиционим улагањем у смислу овог конкурса сматра се изградња система за наводњавање, односно изградња објекта за коришћење водe за наводњавање ако представља техничку и функционалну целину те је у том смислу израђен и одобрен пројекат за изградњу.

Г) НЕПРИХВАТЉИВА УЛАГАЊА И ДРУГИ НЕПРИХВАТЉИВИ ТРОШКОВИ

 • порези укључујући порез на додату вредност,
 • трошкови услуге стручног наздора над спровођењем радова на изградњи,
 • трошкови услуге техничке контроле пројекта.

Д) ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисник средстава на конкурс обавезно подноси:

 1. Читко попуњен, потписан и оверен образац Пријаве на Конкурс;
 2. Одлуку надлежног органа јединице локалне самоуправе о усвајању Годишњег програма за заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта за 2017. годину;
 3. Доказ да је јединица локалне самоуправе обезбедила сопствена средства односно средства из других извора (усвојен буџет за 2017. годину са назначеним позицијама и/или уговор са лицем које обезбеђује средства);
 4. Пројекат за грађевинску дозволу са предмером и предрачуном радова оверен од стране одговорног пројектанта;
 5. Грађевинска дозвола;
 6. Коначни извештај техничке контроле пројекта;
 7. Уговор закључен између подносиоца пријаве и јавног водопривредног предузећа.

Ђ) КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВА

 • Површина за коју се изградњом објекта обезбеђује наводњавање:
  • до 20 хектара  површине – 20 поена,
  • до 50 хектара  површине – 50 поена,
  • више од 50 хектара  површине – 100 поена.

Е)  РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Пријавa на Конкурс подноси се закључно са 30.06.2017. године.