Израда пројектно-техничке документације за изградњу и/или реконструкцију система за наводњавање

Средства за израду пројектно техничке документације за изградњу и/или реконструкцију система за наводњавање се обезбеђују из буџета Републике Србије у укупном износу до 22.000.000 динара у висини до 100 % без урачунатог пореза на додату вредност.

А) КОРИСНИК СРЕДСТАВА И ПРАВО НА СРЕДСТВА

Право на коришћење средстава за израду пројектно-техничке документације за изградњу и/или реконструкцију система наводњавање под условима утврђеним Уредбом и Конкурсом може да оствари јавно водопривредно предузеће подношењем пријаве на конкурс у своје име, а средства остварује за рачун лица које израђује пројектно-техничку документацију за изградњу и/или реконструкцију система за наводњавање и лица које врши техничку контролу пројектно техничке документације. Јавно водопривредно предузеће остварује право на средства за свој рачун за праћење израде пројектно – техничке документације (спровођење поступка јавне набавке пројектанта и техничке контроле и друге активности на праћењу израде пројектно-техничке документације за изградњу и/или реконструкцију система наводњавање).

Пројектно-техничком документацијом у смислу овог Конкурса сматра се израда пројеката дефинисаних одредбама Закона о планирању и изградњи потребних за изградњу и/или реконструкцију  предложених система за наводњавање, као и неопходних студија дефинисаних у складу са позитивним законским прописима (студија оправданости, студија о процени утицаја на животну средину и сл.) и прибављање неопходних сагласности и осталих дозвола у складу са важећим законским прописима.

Б) УСЛОВИ

Јавно водопривредно предузеће може да оствари право на средства за израду пројектно-техничке документације за изградњу и/или реконструкцију система наводњавање (у даљем тексту: Израда пројектно-техничке документације) на територији Републике Србије осим на територији аутономних покрајина ако достави пријаву на Конкурс и образложени предлог за израду пројектно-техничке документације оверен и потписан од стране одговорног лица (у даљем тексту: Образложени предлог).

Образложени предлог може да се односи на Израду пројектно-техничке документације једног или више система за наводњавање.

Образложени предлог нарочито садржи податке о:

 • Јединици локалне самоуправе, граду или граду Београду на чијој/чијим територији/територијама се предлаже израда пројектно-техничке документације,
 • Катастарским општинама на чијој територији, односно на чијим територијама се предлаже израда пројектно-техничке документације,
 • Површини пољопривредног земљишта за коју се израђује пројектно-техничка документација,
 • Броју потенцијалних корисника којима се пружа могућност за коришћење доведене воде за потребе наводњавања,
 • Предрачунској вредности израде пројектно-техничке документације посебно за сваки систем за наводњавање према његовом називу и према свим врстама активности у тачки А) овог дела конкурса за које Јавно водопривредно предузеће може да оствари право на средства.

В) ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Јавно водопривредно предузеће на Конкурс доставља:

 1. Пријаву,
 2. Образложени предлог,
 3. Предрачун који се односи на све све врсте радова и активности на које јавно водопривредно предузеће може да оствари право на средства сачињен према следећим ставкама:
  • појединачна предрачунска цена пројектовања техничке документације за изградњу и/или реконструкцију система наводњавање коју би остварило јавно водопривредно предузеће за рачун лица које израђује пројектно-техничку документацију за изградњу и/или реконструкцију система за наводњавање – пројектанта,
  • појединачна предрачунска цена вршења техничке контроле коју би остварило јавно водопривредно предузеће за рачун које врши техничку контролу пројекта за грађевинску дозволу, ако је јавно водопривредно предузеће у оквиру Образложеног предлога предвидело израду пројекта за грађевинску дозволу,
  • појединачна предрачунска цена за изградњу и/или реконструкцију система наводњавање коју би остварило јавно водопривредно предузеће за свој рачун за праћење израде пројектно – техничке документације.
  • збир предрачунских вредности свих наведених ставки за све предложене системе за наводњавање.

В) КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПОДНЕТИХ ПРИЈАВА

 • Потенцијална површина пољопривредног земљишта предвиђена за наводњавање код појединачног система за наводњавање:
  • мање од 100 ha – 20 поена
  • од 100 до 500 ha -30 поена
  • више од 500 до 1000 ha – 40 поена
  • више од 1000 ha – 50 поена
 • Број потенцијалних корисника којима се пружа могућност за коришћење доведене воде за потребе наводњавања по појединачном систему за наводњавање:
  • мање од 30 корисника – 10 поена
  • од 30 до 50 корисника – 20 поена
  • више од 50 до 100 корисника – 30 поена
  • више од 100 до 200 корисника – 40 поена
  • више од 200 корисника – 50 поена

Г) РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Пријава на Конкурс подноси се закључно са 20.06.2018. године.