Давање у закуп по праву првенства закупа

grapes1200-400

Одредбама члана 64а Закона о пољопривредном земљишту прописано је да право првенства закупа на период до 30 година има правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу и које достави инвестициони план на који сагласност, уз предлог мера за реализацију закупа, даје комисија, с тим што укупна површина предвиђена за давање у закуп по овом основу не може да износи више од 30% од укупне површине пољопривредног земљишта у државној својини предвиђене за давање у закуп у јединици локалне самоуправе, а Влада Републике Србије ближе прописује услове, начин и поступак за остваривање права првенства закупа, критеријуме за утврђивање висине закупнине за право првенства закупа, као и документацију која се доставља уз захтев за остваривање права првенства закупа.

У складу са законским одредбама Влада Републике Србије је донела Уредбу о условима, начину и поступку за остваривање права првенства закупа, критеријумима за утврђивање висине закупнине за право првенства закупа, као и документацију која се доставља уз захтев за остваривање права првенства закупа. Ова уредба објављена је у „Службеном гласнику РС”, број 56/16 од 15. јуна 2016. године.

Наведеном уредбом дефинисано је, између осталог, да се захтев за остваривање права првенства закупа подноси преко министарства надлежног за послове пољопривреде комисији коју образује министар за послове пољопривреде, који је и члан ове комисије, а која оцењује документацију подносиоца захтева и доноси одлуку о давању или одбијању сагласности на инвестициони план.