Давање у закуп по праву пречег закупа

26-12-09: Sheep

У складу са одредбама члана 64а Закона о пољопривредном земљишту прописано је да се  право пречег закупа остварује у поступку који спроводи јединица локалне самоуправе расписивањем јавног позива до 30. јуна текуће године, а пријава на јавни позив са потребном документацијом доставља се најкасније до 31. октобра текуће године јединици локалне самоуправе.

Право пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини има правно и физичко лице које је:

  • власник система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, пластеника и вишегодишњих засада (воћњака и винограда који су у роду) који се налазе на пољопривредном земљишту у државној својини и које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године;
  • власник домаћих животиња, који је и власник, односно закупац објекта за гајење тих животиња на територији јединице локалне самоуправе на којој се право пречег закупа остварује и које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање једну годину.