Давање у закуп по јавном надметању

javno-n

У складу са одредбама члана 64. Закона о пољопривредном земљишту пољопривредно земљиште у државној својини даје се у закуп јавним оглашавањем, односно јавним надметањем у два круга, осим код права првенства закупа и права пречег закупа. Одлуку о расписивању јавног огласа  доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе на чијој територији се налази пољопривредно земљиште у државној својини, у року од 60 дана од дана доношења Годишњег програма, уз сагласност Министарства.

Чланом 64б Закона о пољопривредном земљишту прописано је да у првом кругу јавног надметања право учешћа на јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини има:

 • физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа и које је је власник најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта;
 • физичко лице – уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године на територији јединице локалне самоуправе која спроводи јавно надметање, а чија се парцела граничи са земљиштем у државној својини које је предмет закупа;
 • правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, које је власник пољопривредног земљишта најмање 10 ха у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа и има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада та катастарска општина.

у другом кругу јавног надметања право учешћа на јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини има:

 • правно и физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године.

Документација коју је потребно да достави јлс ради давања сагласности на одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини:

 1. Захтев за давање сагласности на Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини;
 2. Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (оглас) потписан и оверен од стране надлежног органа;
 3. Одлуку о одређивању надлежног органа за доношење Одлуке о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини;
 4. Решење о образовању  Комисије за спровођење поступка јавног надметања односно давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини;
 5. Акт о цени Комисије;
 6. Образложење Комисије које се односи на право пречег закупа, разлику у подацима између Годишњег програма и огласа и др.

За све парцеле груписане у јавна надметања са периодом закупа преко 1 године потребно је:

 1. Изјашњење Агенције за реституцију да предметне парцеле нису предмет враћања по  Закону о враћању (реституцији) имовине црквама и верским заједницама, Закону о враћању одузете имовине и обештећењу и Закону о отклањању последица одузимања имовине жртвама холокауста које немају живих законских наследника са захтевом јединице локалне самоуправе упућеном Агенцији за реституцију;
 2. Изјашњење јединице локалне самоуправе да предметне парцеле нису предмет враћања по Закону о начину и условима признавања права и враћању земљишта које је прешло у друштвену својину по основу пољопривредног земљишног фонда и конфискацијом због неизвршених обавеза из обавезног откупа пољопривредних производа  и Закону  о враћању утрина и пашњака селима на коришћење  које потписује председник општине/градоначелник или  начелник Општинске/Градске управе.

За све парцеле груписане у јавна надметања која су опредељена за давање на коришћење са почетном ценом од 0 динара, као доказ да нису биле издате најмање последње три агроекономске године и нису биле предмет коришћења потребно је:

 1. Записник Републичког пољопривредног инспектора са приказом свих парцела, или делова парцела, податком о КО, површини, култури и класи, где је наведено да нису биле предмет закупа и коришћења у последње три агроекономске године.

Напомињемо, да јединица локалне самоуправе која је имала јавно надметање за претходну агроекономску годину, почетну цену закупа утврђује на основу просечне постигнуте цене на последњем одржаном јавном надметању.

Она јединица локалне самоуправе која није имала јавно надметање за претходну агроекономску годину, прибавља изјашњење свих граничних јединица локалних самоуправа о њиховој просечној постигнутој цени на последњем одржаном јавном надметању за претходну агроекономску годину, на основу којих утврђује почетну цену закупа.